Drukuj

 

STANDARDY OBSŁUGI NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
UDZIELANEJ PRZEZ ZLECENIOBIORCÓW, KTÓRZY ZAWARLI ZE STOWARZYSZENIEM ZIEMIA GNIEŹNIEŃSKA UMOWĘ ZLECENIE NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA RZECZ OSÓB UPRAWNIONYCH STOSOWANE OD 10 listopada 2020 r. (dalej: „STANDARDY OBSŁUGI”
)

Szanowni Zleceniobiorcy,
Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie standardow obsługi osob uprawnionych do nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej przez Zleceniobiorcow, ktorzy zawarli ze Stowarzyszeniem Ziemia Gnieznienska (dalej: „
Stowarzyszeniem”) umowę zlecenie na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na rzecz osob uprawnionych i w zakresie okreslonym Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, Dz.U. z 2017 r. poz. 2030 z dalszymi zmianami (dalej: „Ustawa”).
Skutkiem wprowadzenia standardow obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej przez Zleceniobiorcow Stowarzyszenia Ziemia Gnieznienska na rzecz osob uprawnionych ma byc zapewnienie przez Stowarzyszenie Ziemia Gnieznienska dawania gwarancji nalezytego wykonania zadania okreslonego Ustawą, w szczegolnosci w zakresie zapewnienia poufnosci w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem, profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, a takze przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczegolnosci, gdy zachodzi konflikt interesow. W ramach statutowej działalnosci Stowarzyszenie Ziemia Gnieznienska przez wiele lat przy pomocy wspołpracujących z nią wolontariuszy udziela bezpłatnych porad prawnych oraz bezpłatnych porad obywatelskich. Stowarzyszenie posiada zatem bogate doswiadczenie oraz dobrą opinię dającą rękojmię prawidłowego zrealizowania celow Ustawy. W związku z tym konieczne stało się spisanie Standardow obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej przez Zleceniobiorcow (radcow prawnych i adwokatow) co pozwoli zapewnic odpowiednie standardy obsługi osob uprawnionych oraz odpowiednią jakosc udzielanej przez osoby udzielające nieodpłatnej pomocy prawnej zwane dalej Zleceniobiorcami.

I. Standardy weryfikacji możliwości udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez Zleceniobiorcę Stowarzyszenia Ziemia Gnieźnieńska na rzecz osób fizycznych zgłaszających zapotrzebowanie na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej
1. Zleceniobiorca udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej jest zobowiązany ustalic, jakiej pomocy oczekuje zgłaszająca się do niego osoba:

1

2

 1. a.)  Czy jest to pomoc prawna?;

 2. b.)  Czy jest to pomoc innego rodzaju np. psychologiczna, materialna?

2. W przypadku stwierdzenia, ze problem nie ma charakteru prawnego Zleceniobiorca informuje osobę uprawnioną o mozliwosciach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkancow powiatu, wskazanych na liscie sporządzonej przez starostę, w szczegolnosci obejmującej: poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemow alkoholowych i innych uzaleznien, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osob pokrzywdzonych przestępstwem, a takze z zakresu praw konsumentow, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczen społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osob w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne. Zleceniobiorca jest zobowiązany posiadac w czasie kazdego dyzuru aktualną listę lub dostęp do strony internetowej, na ktorej znajduje się aktualna lista nieodpłatnego poradnictwa sporządzona przez starostę, dostępnego dla mieszkancow powiatu.
3. W przypadku stwierdzenia, ze problem ma charakter prawny Zleceniobiorca jest zobowiązany do weryfikacji, czy osoba zgłaszająca zapotrzebowanie na nieodpłatną pomoc prawną, jest osobą uprawnioną do udzielenia jej nieodpłatnej pomocy prawnej. a.) Zleceniobiorca wskazuje osobie, ktora zgłosiła się po nieodpłatną pomoc prawną kryteria podmiotowe uprawniające osobę uprawnioną do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej. Zleceniobiorca kazdorazowo pyta osobę zgłaszającą potrzebę udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, czy rozumie przedstawione jej kryteria, w przypadku udzielenia odpowiedzi negatywnej, Zleceniobiorca wyjasnia warunki nałozone przez Ustawę, ktore nalezy spełnic, by uzyskac nieodpłatną pomoc prawną.
b.) W przypadku ustalenia, ze osoba, ktora zgłosiła zapotrzebowanie na nieodpłatną pomoc prawną nie spełnia warunkow nałozonych Ustawą Zleceniobiorca informuje osobę zgłaszającą zapotrzebowanie na nieodpłatną pomoc prawną o mozliwosciach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkancow powiatu, wskazanych na liscie sporządzonej przez starostę, w szczegolnosci dotyczącego poradnictwa prawnego. Zleceniobiorca jest zobowiązany posiadac w czasie kazdego dyzuru aktualną listę lub dostęp do strony internetowej, na ktorej znajduje się aktualna lista nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkancow powiatu sporządzona przez starostę.
c.) W przypadku ustalenia, ze osoba, ktora zgłosiła zapotrzebowanie na nieodpłatną pomoc prawną spełnia warunki nałozone Ustawą Zleceniobiorca pobiera od osoby uprawnionej do nieodpłatnej pomocy prawnej stosowne oswiadczenie w formie pisemnej

wymaganej Ustawą. Zleceniobiorca jest zobowiązany posiadac w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej wzory stosownych oswiadczen wymaganych Ustawą, lub miec dostęp do programu prawnego, ktory umozliwi pozyskanie wzorow stosownych oswiadczen wymaganych Ustawą.

d.) Zleceniobiorca przed przystąpieniem do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej jest zobowiązany zweryfikowac dane stron, ktorych dotyczy nieodpłatna pomoc prawna. W przypadku ustalenia, ze zachodzi konflikt interesow Zleceniobiorca jest zobowiązany odmowic udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawnioną o innych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu.

e.) Zleceniobiorca moze z waznych powodow odmowic udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej. Zleceniobiorca jest zobowiązany przedstawic przyczyny odmowy osobie uprawnionej w sposob zapewniający zachowanie poufnosci w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem, przestrzeganie zasad etyki zawodowej przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczegolnosci w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesow. Zleceniobiorca jest zobowiązany w takim przypadku poinformowac osobę uprawnioną o innych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu. W tym przypadku Zleceniobiorca sporządza w aktach podręcznych Stowarzyszenia notatkę słuzbową na okolicznosc w/w odmowy.

II. Standardy udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej osobom uprawnionym

1. Zleceniobiorca pozyskuje od osoby uprawnionej do nieodpłatnej pomocy prawnej stan faktyczny, ustalając wszelkie niezbędne informacje dla Zleceniobiorcy, w celu profesjonalnego i rzetelnego udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.
2. Zleceniobiorca informuje osobę uprawnioną o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym.

3. Zleceniobiorca wskazuje osobie uprawnionej sposob rozwiązania jej problemu prawnego.
4. W razie potrzeby osoby uprawnionej do nieodpłatnej pomocy prawnej Zleceniobiorca sporządza projekt pisma w sprawach, o ktorych mowa w pkt II. 1 i 2 oraz 3 niniejszych Standardow obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej przez Zleceniobiorcow, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym.

3

4

5. Zleceniobiorca informuje osobę uprawnioną o mozliwosci skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporow, w szczegolnosci mediacji oraz korzysciach z tego wynikających, a w przypadku mozliwosci przeprowadzenia mediacji Zleceniobiorca pomaga osobie uprawnionej poprzez:

a.) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
b.) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

c.) przeprowadzenie mediacji;
d.) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.
6. Mediacja moze byc prowadzona pomiędzy stronami dązącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji moze byc wyłącznie osoba uprawniona. Nieodpłatną mediację prowadzi mediator. Mediatorem moze byc osoba wpisana na listę stałych mediatorow prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego, o ktorej mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądow powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23, z pozn. zm.), lub wpisana na listę mediatorow prowadzoną przez organizację pozarządową w zakresie swoich zadan statutowych lub uczelnię, o ktorej mowa w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, o ktorej informacje przekazano prezesowi sądu okręgowego. W przypadku braku dostępnosci Mediatora nieodpłatnej mediacji, w zakresie, o ktorym mowa w Art. 4 a ust. 1 pkt 4 Ustawy, nie moze prowadzic osoba, ktora w sprawie ktorejkolwiek ze stron uprzednio swiadczyła pomoc prawną lub poradnictwo obywatelskie, była swiadkiem, wydawała opinię, sporządzała wywiad srodowiskowy lub prowadziła terapię, a takze osoba, co do ktorej zachodzi okolicznosc tego rodzaju, ze mogłaby wywołac uzasadnioną wątpliwosc co do jej bezstronnosci, z wyłączeniem udzielania pomocy, w zakresie, o ktorym mowa w Art. 4a ust. 1 pkt 1. Ustawy. W takim przypadku mediator odmawia przeprowadzenia nieodpłatnej mediacji, informując osobę uprawnioną o mozliwosci skorzystania z nieodpłatnej mediacji prowadzonej przez innego mediatora w tym samym punkcie lub innych punktach, w ktorych udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna lub swiadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Nieodpłatną mediację, w zakresie, o ktorym mowa w Art. 4a ust. 1 pkt 1-3 i 5 Ustawy, oraz w zakresie, o ktorym mowa w Art. 4a ust. 1 pkt 4 Ustawy, z uwzględnieniem Art. 4a ust. 6 i 7 Ustawy, moze rowniez prowadzic osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej.
7. Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

5

a.) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

b.) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.
8. W przypadku koniecznosci sporządzenia projektu pisma o zwolnienie od kosztow sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym Zleceniobiorca informuje osobę uprawnioną o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
9. W przypadku stwierdzenia przez Zleceniobiorcę, ze przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie moze byc rozwiązany w całosci albo częsci poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczegolnosci stwierdzenia, ze problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego, adwokat lub radca prawny informują osobę uprawnioną o mozliwosciach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskazanych na liscie sporządzonej przez starostę, obejmującej w szczegolnosci: poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemow alkoholowych i innych uzaleznien, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osob pokrzywdzonych przestępstwem, a takze z zakresu praw konsumentow, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczen społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osob w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne. Zleceniobiorca jest zobowiązany posiadac w czasie kazdego dyzuru aktualną listę lub dostęp do strony internetowej, na ktorej znajduje się aktualna lista nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkancow powiatu sporządzona przez starostę.
10. Zleceniobiorca jest zobowiązany poinformowac po zakonczeniu swiadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na rzecz osoby uprawnionej o mozliwosci wypełnienia przez nią opinii o udzielonej pomocy w formie pisemnej. W przypadku wyrazenia chęci wypełnienia opinii o udzielonej pomocy prawnej Zleceniobiorca jest zobowiązany wydac osobie uprawnionej wzor opinii okreslony przez Ministra Sprawiedliwosci w drodze rozporządzenia wydanego na podstawie Ustawy.
11. W przypadku odmowy udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej i poinformowaniu o przyczynach odmowy nieudzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej Zleceniobiorca jest zobowiązany poinformowac osobę zgłaszającą zapotrzebowanie na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej o mozliwosci wypełnienia anonimowej informacji pisemnej dla Stowarzyszenia Ziemia Gnieznienska. W przypadku wyrazenia chęci wypełnienia anonimowej informacji pisemnej dla Stowarzyszenia Ziemia

Gnieznienska Zleceniobiorca jest zobowiązany wydac osobie zgłaszającej zapotrzebowanie na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej druk anonimowej informacji pisemnej dla Stowarzyszenia Ziemia Gnieznienska W przypadku zgłaszania chęci podania przez osobę uprawnioną lub zgłaszającą zapotrzebowanie na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej danych osobowych, nalezy podac dane kontaktowe Stowarzyszenia Ziemia Gnieznienska celem przekazania danych osobowych.

III. Standardy prowadzenia dokumentacji punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

1. Kazdy przypadek udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej dokumentuje się w elektronicznej formie karty nieodpłatnej pomocy prawnej zwanej dalej „kartą pomocy”, przez podanie w szczegolnosci informacji dotyczących zgłoszonej sprawy i udzielonej pomocy, dziedziny prawa, ktorej dotyczyła ta pomoc, kategorii sprawy, formy udzielonej pomocy, czasu poswięconego na jej udzielenie i liczby wizyt osoby uprawnionej w tej samej sprawie, ogolnych informacji o osobie uprawnionej dotyczących w szczegolnosci wieku, płci, wykształcenia, dochodu, gospodarstwa domowego i miejsca zamieszkania, oraz danych dotyczących punktu, osoby udzielającej pomocy i daty jej udzielenia.

2. Karta pomocy zawiera częsc obejmującą opinię osoby uprawnionej o udzielonej pomocy. Wypełnienie przez osobę uprawnioną tej częsci karty pomocy, w tym podanie numeru telefonu w celu zasięgnięcia dalszej opinii, jest uzaleznione od zgody osoby uprawnionej. W karcie pomocy nie podaje się danych osobowych osoby uprawnionej.

3. W przypadku przeprowadzenia mediacji kartę pomocy wypełnia się tylko raz, po zakonczeniu mediacji, wskazując dodatkowo liczbę i łączny czas trwania posiedzen mediacyjnych oraz wynik mediacji.
4. Kartę pomocy, z wyjątkiem częsci obejmującej opinię osoby uprawnionej o udzielonej pomocy, oraz pobrane przez Zleceniobiorcę od osoby uprawnionej do nieodpłatnej pomocy prawnej stosowne oswiadczenie w formie pisemnej wymaganej Ustawą Zleceniobiorca przekazuje staroscie do dziesiątego dnia następnego miesiąca kalendarzowego, w sposob uniemozliwiający powiązanie oswiadczenia osoby uprawnionej z kartą pomocy. Karta pomocy co do zasady jest przekazywana drogą elektroniczną.

5. Dokumentacja sprawy, niezbędna do udzielenia pomocy, moze byc przechowywana w punkcie na czas udzielania pomocy w sposob zapewniający poufnosc, przestrzeganie zasad etyki oraz wymogi dotyczące ochrony danych osobowych. Przedmiotowa dokumentacja po udzielonej pomocy zostaje zwrocona osobie korzystającej z nieodpłatnej porady prawnej.

6

6. Zleceniobiorca udzielając nieodpłatnej pomocy prawnej osobie uprawnionej będzie uzywał wzorow kart pomocy oraz wzorow karty informacyjnej poradnictwa okreslonych rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwosci wydanego na podstawie Ustawy. Zabrania się Zleceniobiorcy modyfikowania wzorow okreslonych rozporządzeniami wydanymi na podstawie Ustawy lub zastępowania opisanych powyzej wzorow własnymi wzorami.

IV. Standardy organizacji pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

1. Dyzury w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej swiadczone przez Zleceniobiorcow na rzecz osob uprawnionych nie posiadają specjalizacji.
2. Osobom ze znaczną niepełnosprawnoscią ruchową, ktore nie mogą stawic się w punkcie osobiscie, oraz osobom doswiadczającym trudnosci w komunikowaniu się, o ktorych mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych srodkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824), Zleceniobiorca udziela nieodpłatnej pomocy prawnej, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, takze poza punktem albo za posrednictwem srodkow porozumiewania się na odległosc. Zleceniobiorca jest zobowiązany skontaktowac się z osobami, ktore zawarły ze Stowarzyszeniem Ziemia Gnieznienska porozumienie o wolontariacie, ktorego przedmiotem jest wykonywanie swiadczen w ramach prowadzonego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez Stowarzyszenie Ziemia Gnieznienska, w tym słuzyły asystą osobom uprawnionym mającym trudnosci w realizacji porady, w szczegolnosci z powodu niepełnosprawnosci, podeszłego wieku albo innych okolicznosci zyciowych, aby dowiozły ww. osoby na dyzur do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Jesli porada prawna będzie udzielana poza punktem, wowczas Zleceniobiorca zobowiązuje się sam dojechac do osoby, ktorej porada ma byc udzielona. W lokalu musi wowczas wywiesic informację, ze obecnie przebywa poza punktem, z uwagi na koniecznosc udzielenia porady prawnej poza nim oraz wskazac w przyblizeniu godzinę, o ktorej powinien byc z powrotem.

3. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejnosci zgłoszen, a takze po umowieniu terminu wizyty. Z waznych powodow dopuszcza się ustalenie innej kolejnosci udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Kobiecie, ktora jest w ciązy, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub swiadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnoscią. By zgłoszenie było przyjęte musi byc dokonane telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym przez starostę. Starosta oprocz dokonywania zgłoszen telefonicznych moze rowniez umozliwic dokonywanie zgłoszen za posrednictwem srodkow komunikacji elektronicznej.

V. Postanowienia końcowe

7

8

1. Standardy obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej przez Zleceniobiorcow obowiązują Zleceniobiorcę w zmienionej formie od dnia 10 listopada 2020 r.
2. Zleceniobiorca jest zobowiązany do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej osobiscie, w przypadku braku mozliwosci obsługi punktu z przyczyn losowych, Zleceniobiorca moze zastąpic inny adwokat lub radca prawny będący Zleceniobiorcą Stowarzyszenia Ziemia Gnieznienska, obsługujący dany punkt. Tylko w sytuacjach wyjątkowych Zleceniobiorcę będzie mogł zastąpic adwokat lub radca prawny spoza kręgu Zleceniobiorcow, z ktorymi Stowarzyszenie Ziemia Gnieznienska zawarła umowę na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, z zastrzezeniem, iz osoba zastępująca spełnia kryteria ustawowe do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, a Starostwo Powiatowe w Gnieznie wyrazi na to zgodę.

3. Zleceniobiorcy zobowiązują się do zapoznania ze Standardami obsługi punktow nieodpłatnej pomocy prawnej oraz stosowania ich. Zleceniobiorcy otrzymują Standardy obsługi punktow nieodpłatnej pomocy prawnej w formie email.
4. Standardy obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej przez Zleceniobiorcow mogą ulec zmianie, w szczegolnosci w przypadku zmiany przepisow Ustawy, zostaną one wtedy znowelizowane oraz wysłane Zleceniobiorcom w formie elektronicznej. W przypadku sprzeciwu co do stosowania Standardow Zleceniobiorca zobowiązany jest zgłosic sprzeciw informacją zwrotną email osobie kontaktowej, ktora w imieniu Stowarzyszenia wysłała w formie elektronicznej Standardy obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej.

5. Zmiana Standardow obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej przez Zleceniobiorcow będzie obowiązywała w terminie 7 dni od odbioru zmienionych Standardow obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej przez Zleceniobiorcow, chyba ze Ustawa będzie stanowic inaczej.

6. Zleceniobiorca zobowiązuje się do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i dostosowywac sposob obsługi prawnej do wytycznych, ktore Stowarzyszenie Ziemia Gnieznienska otrzymała od starosty w związku z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i wymogami nałozonymi przez własciwe miniesterstwa.

7. Zleceniobiorca wezwany przez Stowarzyszenie Ziemia Gnieznienska przy pomocy srodkow porozumiewania się na odległosc do odbioru Standardow obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej przez Zleceniobiorcow jest zobowiązany do ich odbioru w terminie 7 dni w sposob ustalony z pracownikiem Stowarzyszenia Ziemia Gnieznienska.

_________________________ __________________________ Artur Babik Grazyna Kozanecka

WEWNĘTRZNY SYSTEM KONTROLI JAKOŚCI UDZIELANEJ NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ PRZEZ ZLECENIOBIORCÓW, KTÓRZY ZAWARLI ZE STOWARZYSZENIEM ZIEMIA GNIEŹNIEŃSKA UMOWĘ ZLECENIA NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA RZECZ OSÓB UPRAWNIONYCH STOSOWANY OD 1 STYCZNIA 2019 r.
(dalej: „WEWNĘTRZNY SYSTEM KONTROLI JAKOŚCI UDZIELANEJ NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ PRZEZ ZLECENIOBIORCÓW”)

Celem zapewnienia odpowiednich standardow obsługi osob uprawnionych do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz odpowiednich standardow jakosci udzielanej przez Zleceniobiorcow nieodpłatnej pomocy prawnej na rzecz osob uprawnionych Stowarzyszenie Ziemia Gnieznienska opracowała wewnętrzny system kontroli jakosci udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej.

I. Standardy wewnętrznego systemu kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej przez Zleceniobiorców
1. Kazda udzielona nieodpłatna porada prawna będzie mogła zostac oceniona przez

osobę uprawnioną poprzez:
a.) udzielenie pisemnej opinii o udzielonej pomocy prawnej przez Zleceniobiorcę;

 1. W przypadku odmowy udzielania porady prawnej na podstawie przepisow w/w

  Standardow obsługi wypełnienie informacji anonimowej nie będzie wymagane.

 2. Pisemne opinie o udzielonej pomocy prawnej będą przekazywane staroscie i przez

  niego gromadzone.

 3. Druki anonimowej informacji pisemnej dla Stowarzyszenia Ziemia Gnieznienska będą

  gromadzone przez Zleceniobiorcę w sposob zapewniający anonimowosc osob zgłaszających zapotrzebowanie na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej i przekazywane Stowarzyszeniu Ziemia Gnieznienska do 15 dnia kazdego następnego miesiąca od ich wypełnienia.

9

10

 1. W przypadku kontaktu ze Stowarzyszeniem Ziemia Gnieznienska przez osobę uprawnioną w celu podania danych osobowych po wypełnieniu ankiety oceniającej pomoc prawną udzieloną przez Zleceniobiorcę, Stowarzyszenie Ziemia Gnieznienska po wysłuchaniu osoby uprawnionej w przypadku wyrazenia przez nią niezadowolenia z otrzymanej nieodpłatnej pomocy prawnej będzie kontaktowało się ze Zleceniobiorcą w celu wyjasnienia i omowienia przyczyn niezadowolenia osoby uprawnionej.

 2. W przypadku kontaktu ze Stowarzyszeniem Ziemia Gnieznienska przez osobę zgłaszającą zapotrzebowanie na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej w celu podania danych osobowych po wypełnieniu druku informacji pisemnej dla Stowarzyszenia Ziemia Gnieznienska po wysłuchaniu osoby w przypadku wyrazenia przez nią niezadowolenia z braku otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej Stowarzyszenie skontaktuje się ze Zleceniobiorcą w celu wyjasnienia i omowienia przyczyn niezadowolenia osoby zgłaszającej zapotrzebowanie na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej.

 3. Stowarzyszenie Ziemia Gnieznienska wyznacza jedną osobę odpowiedzialną za wskazane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej sposrod wszystkich Zleceniobiorcow celem sprawdzenia poprawnosci dokumentow przekazywanych do starostwa. W przypadku braku dokumentow osoba odpowiedzialna za wskazany punkt nieodpłatnej pomocy prawnej wyjasnia nieprawidłowosci ze Zleceniobiorcą. W przypadku braku wyjasnienia niezgodnosci osoba odpowiedzialna za wskazany punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zawiadamia pilnie stowarzyszenie wskazując rodzaj brakow oraz błędow w wypełnionej dokumentacji.

 4. Zleceniobiorcy raz na kwartał do ostatniego dnia kazdego mijającego kwartału są zobowiązani dokonac podsumowania problemow i wnioskow zgłaszanych w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej zarowno w formie anonimowych ankiet oceniających udzieloną pomoc prawną przez Zleceniobiorcow, jak i anonimowych informacji pisemnych dla Stowarzyszenia Ziemia Gnieznienska przy udziale Stowarzyszenia Ziemia Gnieznienska. Podsumowanie moze odbywac się przy pomocy srodkow porozumiewania się na odległosc.

 5. W przypadku naruszenia Standardow obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej przez Zleceniobiorcow wykazanych przy pomocy Wewnętrznego systemu jakosci kontroli udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej Stowarzyszenie Ziemia Gnieznienska w przypadku stwierdzenia pierwszego naruszenia upomina Zleceniobiorcę pisemnie, w przypadku wystąpienia kolejnych naruszen Stowarzyszenie Ziemia Gnieznienska wypowiada Zleceniobiorcy zawartą z nim umowę zlecenia udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

II. Wzory dokumentów opracowane przez Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska w celu wprowadzenia wewnętrznego systemu kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej przez Zleceniobiorców
1. Załącznik nr 2: Anonimowa informacja pisemna dla Stowarzyszenia Ziemia Gnieznienska.

Artur Babik Grazyna Kozanecka ______________________________ ____________________________

11