Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska
Wspieramy zabytki kulturty polskiej
Młodzież o patriotyzmie
Ziemia Gnieźnieńska podsumowała projekt
Warszawa widziana okiem ucznia w 100.rocznicę odzyskania Niepodległości

Do Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Kłecku często zgłaszają się osoby mające problem z zaległościami w płatności abonamentu radiowego i telewizyjnego.
Poniżej wyjaśniamy te kwestie.
Jeżeli kiedyś zarejestrowaliśmy odbiornik radiowo-telewizyjny, musimy z tytułu jego posiadania opłacać abonament. Wielu osobom wydaje się, iż jeżeli przestaną korzystać z radia czy telewizji ,nie muszą dalej opłacać abonamentu. Niestety to nieprawda.
Jeżeli chcemy, aby przestano nas obciążać tą opłatą, należy wyrejestrować odbiornik u operatora ( poczty Polskiej ). Dopiero wówczas przestaniemy być zobowiązani do płatności. W przeciwnym razie, przy braku zgłoszenia wyrejestrowania, opłaty będą nam naliczane co miesiąc.
Może się okazać, że po kilku latach otrzymamy wezwanie do zapłaty lub zajęcie komornicze, mimo iż sądziliśmy, że skoro nie korzystamy to nie musimy płacić.
W takiej sytuacji należy pamiętać o przedawnieniu opłat abonamentowych oraz o możliwości złożenia wniosku do KRRiT o umorzenie zaległości ( o wniosku piszemy w poprzednim artykule ).
Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych nie zawiera wprost regulacji dotyczącej przedawnienia opłat abonamentowych, dlatego też przez długi czas było to przedmiotem dyskusji, czy należności te przedawniają się jak wszystkie inne opłaty okresowe w terminie 3 lat, czy też podobnie jak podatku w terminie 5 lat. Niestety przeważyło do drugie stanowisko, tj. uwzględniające okres przedawnienia wynoszący pięć lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności.

Agnieszka Budka
radca prawny

Czy opłacają Państwo abonament radiowy i telewizyjny ?
Zapraszam do lektury artykułu na ten temat.
Opłaty abonamentowe pobiera się za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w celu umożliwienia realizacji misji publicznej przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji.
Rejestracji odbiorników rtv dokonuje się w placówkach pocztowych operatora wyznaczonego (Poczty Polskiej SA), w terminie 14 dni od dnia wejścia w ich posiadanie.
Osobami uprawnionymi do zwolniona od opłat abonamentowych są m.in.:
- osoby, które ukończyły 75 rok życia,
- osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,
- kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
- osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.
UWAGA! Osoby uprawnione do zwolnienia od opłat abonamentowych, by uzyskać to zwolnienie zobowiązane są do przedstawienia w urzędzie pocztowym dokumentów potwierdzających uprawnienie do zwolnienia oraz oświadczenie.
Zgodnie z przepisami ustawy o opłatach abonamentowych Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, na wniosek abonenta-dłużnika, może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe. Wniosek o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych można złożyć na elektroniczną skrzynkę podawczą za pośrednictwem platformy ePUAP2 (wymagany jest ważny kwalifikowany podpis cyfrowy, bądź profil zaufany), osobiście w Kancelarii Biura KRRiT lub drogą pocztową na adres: Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Departament Budżetu i Finansów Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9 01-015 Warszawa

Agnieszka Budka
radca prawny