Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska
Wspieramy zabytki kulturty polskiej
Młodzież o patriotyzmie
Ziemia Gnieźnieńska podsumowała projekt
Warszawa widziana okiem ucznia w 100.rocznicę odzyskania Niepodległości

Zapraszamy na artykuł tłumaczący nowe przepisy.
Od 15 listopada 2018r. zaostrzono przepisy w Kodeksie wykroczeń wprowadzając wysokie kary za wyprowadzanie psów bez smyczy i kagańca. Teraz, w skrajnych przypadkach, właściciel, którego pies zagraża zdrowiu i życiu innych ludzi, może zapłacić nawet 5 tys. złotych kary.
Do tej pory ustawa przewidywała, że właściciele psów za wyprowadzanie ich bez smyczy i kagańca mogli zapłacić maksymalnie 250 złotych. Nowe, zaostrzone przepisy obowiązują od 15 listopada 2018r. Według Kodeksu wykroczeń kara wynieść 1000 złotych.
Art. 77. § 1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000
złotych albo karze nagany.
§ 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka,
podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.
W skrajnych przypadkach, kiedy właściciel trzyma agresywnego psa, który "stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka", grzywna może wynieść do 5 000 zł. W skrajnym przypadku incydent dla właściciela czworonoga może skończyć się wiezieniem.
Kary będą wyższe nie tylko dla właścicieli psów. Każdy, kto płoszy i straszy zwierzę, które potem staje się przez to niebezpieczne (art. 78 kw), może zostać ukarany grzywną w wysokości 1000 zł.
Nowelizacja ustawy jest spowodowana zwiększoną liczbą ataków groźnych psów na ludzi, zwłaszcza dzieci, w ostatnich miesiącach. Sytuacje takie wynikały przede wszystkim z braku wyobraźni właścicieli, którzy puszczali swoje psy bez smyczy czy kagańca. Zaostrzenie przepisów ma zapobiegać takim incydentom

Agnieszka Budka
radca prawny

Zapraszamy do lektury artykułu na ten temat.
Oświadczenie o wyborze imienia bądź imion dla dziecka składa się w zgłoszeniu urodzenia. Należy tego dokonać w ciągu 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia. Zgłoszenia dokonują co do zasady matka lub ojciec mający pełną zdolność do czynności prawnych. Można to zrobić w urzędzie stanu cywilnego lub elektronicznie za pomocą profilu zaufanego.
Jakie imię wybrać? Czy można nadać więcej niż dwa imiona ?
Wprawdzie obowiązująca od marca 2015 r. nowa ustawa Prawo aktach stanu cywilnego zliberalizowała zasady, dotyczące imion dzieciom, to jednak rodzice mogą wybrać dziecku maksymalnie dwa imiona.
Należy pamiętać, aby imię dla dziecka nie miało charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego. Nie może być nadane w formie zdrobniałej lub takiej, która nie wskazuje na płeć dziecka (kierując się powszechnym znaczeniem tego imienia).
Jeżeli któryś z powyższych warunków nie zostanie spełniony, to kierownik urzędu stanu cywilnego nada dziecku imię z urzędu. Stanie się tak również w sytuacji, gdy nie dokonamy w terminie zgłoszenia urodzenia dziecka.
Warto wiedzieć, że :
--- > Dziecko nieznanych rodziców nosi imię wybrane przez sąd opiekuńczy.
---> Rodzice mogą wybrać dziecku imię obce i to niezależnie od własnego obywatelstwa i narodowości. Statystyki Ministerstwa Cyfryzacji pokazują jednak, iż mimo takiej możliwości rodzice wciąż najchętniej wybierają dzieciom tradycyjne imiona polskie.
W pierwszym półroczu 2018 r. do najpopularniejszych imion dla dziewczynek należały: Zuzanna, Julia, Zofia, Maja, Hanna. Najczęściej nadawane imiona męskie zaś to Antoni, Jakub, Jan, Szymon, Aleksander.
Zmiana imienia
Dla niezdecydowanych rodziców !!!!
W terminie sześciu miesięcy od dnia zarejestrowania aktu urodzenia można zmienić wybrane dziecku imię.
Zmiana imienia może polegać na zastąpieniu wybranego imienia innym imieniem, zastąpieniu dwóch imion jednym imieniem lub odwrotnie, dodaniu drugiego imienia, zmianie pisowni imienia lub imion lub zmianie kolejności imion dziecka.
Po tym terminie zmiany imienia można dokonać jedynie ze względu na ważne powody, w szczególności, gdy dotyczą zmiany :
* imienia ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka;
* na imię nazwisko używane;
* na imię, które zostało bezprawnie zmienione;
* na imię noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.
Po takiej zmianie dziecko powinno mieć najwyżej dwa imiona.
Gdy dziecko jest małoletnie, o zmianę wnioskują rodzice. Pełnoletnie dziecko dokonuje zmiany imienia samodzielnie.
A co w braku porozumienia rodziców ??
Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, to powinni oni rozstrzygać wspólnie o istotnych sprawach dziecka. Do takich istotnych spraw należą niewątpliwie kwestie, dotyczące wyboru szkoły, wyjazdu za granicę, wyboru czy też zmiany imienia. W braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy. Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka składa się do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Jest on wolny od opłat.

Agnieszka Budka
radca prawny