Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska
Wspieramy zabytki kulturty polskiej
Młodzież o patriotyzmie
Ziemia Gnieźnieńska podsumowała projekt
Warszawa widziana okiem ucznia w 100.rocznicę odzyskania Niepodległości

 

 

 

 

 

 

Z radością zawiadamiamy, iż w roku 2018 Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska prowadzi trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, utworzone na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. 2017, poz. 2030).

Są one prowadzone na podstawie umowy zawartej z Powiatem Gnieźnieńskim i finansowane z jego budżetu.


Gdzie i kiedy można uzyskać nieodpłatną pomoc prawną?

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej znajdują się w następujących miejscowościach:


1. Kłecku,
2. Czerniejewie i Żydowie oraz
3. Witkowie.

Nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona codziennie według następującego harmonogramu:

1. Punkt NPP w Kłecku (ul. Słoneczna 25, Kłecko) jest czynny w:
- poniedziałki w godzinach od 14:00 do 18:00,
- wtorki, środy i piątki w godzinach od 10:00 do 14:00,
- czwartki w godzinach od 13:00 do 17:00.

2. Punkt NPP w Czerniejewie i w Żydowie zlokalizowany jest w dwóch punktach, które czynne są naprzemiennie.
Punkt NPP w Czerniejewie (Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo, ul. Poznańska 8, pokój nr 4) jest czynny:
- we wtorki i w czwartki w godzinach od 9:00 do 13:00.
Punkt NPP w Żydowie (Dom Socjalny, ul. Kościuszki 34, pokój na I piętrze) jest czynny:
- w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 9:00 do 13:00.

3. Punkt NPP w Witkowie (ul. Sportowa 15, wejście od ul. Powstańców Wielkopolskich 7, Witkowo) jest czynny:
- w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od godz. 14:00 do godz. 18:00,
- w środy od godz. 13:00 do 17:00.

Jednakże, w dni ustawowo wolne od pracy punkty będą nieczynne.

Kto jest uprawniony do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej?

Pomoc prawna jest udzielana osobom uprawnionym, którymi zgodnie z art. 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej są osoby:


1. którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
2. które posiadają Kartę Dużej Rodziny,
3. które uzyskały zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
4. które posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego,
5. które nie ukończyły 26 lat,
6. które ukończyły 65 lat,
7. które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty,
8. które są w ciąży.

Osoby uprawnione do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej muszą mieć przy sobie stosowny dokument, przy pomocy którego wykażą swoje uprawnienie np. dowód tożsamości, decyzję o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej, Kartę Dużej Rodziny, legitymację weterana, kartę ciąży.

Kto udziela nieodpłatnej pomocy prawnej?

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni, na podstawie zawartych ze Stowarzyszeniem Ziemia Gnieźnieńska umów zlecenia.

Są to następujące osoby:
1. adw. Karolina Zabłocka - Ciemny,
2. adw. Katarzyna Markiewicz,
3. r. pr. Beata Koczorowska - Muszyńska,
4. r. pr. Agnieszka Budka,
5. r. pr. Katarzyna Kubacka,
6. adw. Aleksandra Oracz,
7. adw. Zofia Janiszewska.

Co wchodzi w zakres nieodpłatnej pomocy prawnej?

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:


1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest we wszystkich rodzajach spraw, a więc przykładowo w sprawach:


1. cywilnych, rodzinnych, spadkowych,
2. z zakresu prawa pracy,
3. karnych,
4. z zakresu ubezpieczeń społecznych,
5. z zakresu prawa administracyjnego,
6. z zakresu prawa podatkowego.

Nie obejmuje ona jedynie spraw:


1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej!