Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska
Wspieramy zabytki kulturty polskiej
Młodzież o patriotyzmie
Ziemia Gnieźnieńska podsumowała projekt
Warszawa widziana okiem ucznia w 100.rocznicę odzyskania Niepodległości

STANDARDY OBSŁUGI NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

UDZIELANEJ PRZEZ ZLECENIOBIORCÓW, KTÓRZY ZAWARLI ZE STOWARZYSZENIEM

ZIEMIA GNIEŹNIEŃSKA UMOWĘ ZLECENIE NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY

PRAWNEJ NA RZECZ OSÓB UPRAWNIONYCH STOSOWANE 

(dalej: „STANDARDY OBSŁUGI”)

 

Szanowni Zleceniobiorcy,

Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie standardów obsługi osób uprawnionych do nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej przez Zleceniobiorców, którzy zawarli ze Stowarzyszeniem Ziemia Gnieźnieńska (dalej: „Stowarzyszeniem”) umowę zlecenie na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na rzecz osób uprawnionych i w zakresie określonym Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, Dz.U. z 2021 r. poz. 945 z dalszymi zmianami (dalej: „Ustawa”) tj. w treści obowiązującej od dnia 18 maja 2021 r.

 

Skutkiem wprowadzenia standardów obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej przez Zleceniobiorców Stowarzyszenia Ziemia Gnieźnieńska na rzecz osób uprawnionych ma być zapewnienie przez Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska dawania gwarancji należytego wykonania zadania określonego Ustawą, w szczególności w zakresie zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem, profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, a także przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności, gdy zachodzi konflikt interesów. W ramach statutowej działalności Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska przez wiele lat przy pomocy współpracujących z nią wolontariuszy udziela bezpłatnych porad prawnych oraz bezpłatnych porad obywatelskich. Stowarzyszenie posiada zatem bogate doświadczenie oraz dobrą opinię dającą rękojmię prawidłowego zrealizowania celów Ustawy. W związku z tym konieczne stało się spisanie Standardów obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej przez Zleceniobiorców (radców prawnych i adwokatów) co pozwoli zapewnić odpowiednie standardy obsługi osób uprawnionych oraz odpowiednią jakość udzielanej przez osoby udzielające nieodpłatnej pomocy prawnej zwane dalej Zleceniobiorcami.

 

 

I.               Standardy weryfikacji możliwości udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez Zleceniobiorcę Stowarzyszenia Ziemia Gnieźnieńska na rzecz osób fizycznych zgłaszających zapotrzebowanie na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej

1.             Zleceniobiorca udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej jest zobowiązany ustalić, jakiej pomocy oczekuje zgłaszająca się do niego osoba:

a.)            Czy jest to pomoc prawna?;

b.)           Czy jest to pomoc innego rodzaju np. psychologiczna, materialna?

2.             W przypadku stwierdzenia, że problem nie ma charakteru prawnego Zleceniobiorca informuje osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu, wskazanych na liście sporządzonej przez starostę, w szczególności obejmującej: poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne. Zleceniobiorca jest zobowiązany posiadać w czasie każdego dyżuru aktualną listę lub dostęp do strony internetowej, na której znajduje się aktualna lista nieodpłatnego poradnictwa sporządzona przez starostę, dostępnego dla mieszkańców powiatu.

3.             W przypadku stwierdzenia, że problem ma charakter prawny Zleceniobiorca jest zobowiązany do weryfikacji, czy osoba zgłaszająca zapotrzebowanie na nieodpłatną pomoc prawną, jest osobą uprawnioną do udzielenia jej nieodpłatnej pomocy prawnej.

a.)            Zleceniobiorca wskazuje osobie, która zgłosiła się po nieodpłatną pomoc prawną kryteria podmiotowe uprawniające osobę uprawnioną do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej. Zleceniobiorca każdorazowo pyta osobę zgłaszającą potrzebę udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, czy rozumie przedstawione jej kryteria, w przypadku udzielenia odpowiedzi negatywnej, Zleceniobiorca wyjaśnia warunki nałożone przez Ustawę, które należy spełnić, by uzyskać nieodpłatną pomoc prawną.

b.)           W przypadku ustalenia, że osoba, która zgłosiła zapotrzebowanie na nieodpłatną pomoc prawną nie spełnia warunków nałożonych Ustawą Zleceniobiorca informuje osobę zgłaszającą zapotrzebowanie na nieodpłatną pomoc prawną o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu, wskazanych na liście sporządzonej przez starostę, w szczególności dotyczącego poradnictwa prawnego. Zleceniobiorca jest zobowiązany posiadać w czasie każdego dyżuru aktualną listę lub dostęp do strony internetowej, na której znajduje się aktualna lista nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu sporządzona przez starostę.

c.)            W przypadku ustalenia, że osoba, która zgłosiła zapotrzebowanie na nieodpłatną pomoc prawną spełnia warunki nałożone Ustawą Zleceniobiorca pobiera od osoby uprawnionej do nieodpłatnej pomocy prawnej stosowne oświadczenie w formie pisemnej wymaganej Ustawą. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej Zleceniobiorca jest zobowiązany posiadać w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej wzory stosownych oświadczeń wymaganych Ustawą, lub mieć dostęp do programu prawnego, który umożliwi pozyskanie wzorów stosownych oświadczeń wymaganych Ustawą. Oświadczenia, o których mowa powyżej przechowuje się w warunkach uniemożliwiających dostęp do niego osób trzecich.

d.)           Zleceniobiorca przed przystąpieniem do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej jest zobowiązany zweryfikować dane stron, których dotyczy nieodpłatna pomoc prawna. W przypadku ustalenia, że zachodzi konflikt interesów Zleceniobiorca jest zobowiązany odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawnioną o innych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu.

e.)           Zleceniobiorca może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej. Zleceniobiorca jest zobowiązany przedstawić przyczyny odmowy osobie uprawnionej w sposób zapewniający zachowanie poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem, przestrzeganie zasad etyki zawodowej przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów. Zleceniobiorca jest zobowiązany w takim przypadku poinformować osobę uprawnioną o innych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu. W tym przypadku Zleceniobiorca sporządza w aktach podręcznych Stowarzyszenia notatkę służbową na okoliczność w/w odmowy.

 

II.             Standardy udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej osobom uprawnionym

1.              Zleceniobiorca pozyskuje od osoby uprawnionej do nieodpłatnej pomocy prawnej stan faktyczny, ustalając wszelkie niezbędne informacje dla Zleceniobiorcy, w celu profesjonalnego i rzetelnego udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

2.              Zleceniobiorca informuje osobę uprawnioną o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym.

3.              Zleceniobiorca wskazuje osobie uprawnionej sposób rozwiązania jej problemu prawnego.

4.              W razie potrzeby osoby uprawnionej do nieodpłatnej pomocy prawnej Zleceniobiorca sporządza projekt pisma w sprawach, o których mowa w pkt II. 1 i 2 oraz 3 niniejszych Standardów obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej przez Zleceniobiorców, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym.

5.              Zleceniobiorca informuje osobę uprawnioną o możliwości skorzystania
z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających, a w przypadku możliwości przeprowadzenia mediacji Zleceniobiorca pomaga osobie uprawnionej poprzez:

a.)            przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

b.)           przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

c.)            przeprowadzenie mediacji;

d.)           udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

6.              Mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.Nieodpłatną mediację prowadzi mediator. Mediatorem może być osoba wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego, o której mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23, z późn. zm.), lub wpisana na listę mediatorów prowadzoną przez organizację pozarządową w zakresie swoich zadań statutowych lub uczelnię, o której mowa w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, o której informacje przekazano prezesowi sądu okręgowego. W przypadku braku dostępności Mediatora nieodpłatnej mediacji, w zakresie, o którym mowa w Art. 4 a ust. 1 pkt 4 Ustawy, nie może prowadzić osoba, która w sprawie którejkolwiek ze stron uprzednio świadczyła pomoc prawną lub poradnictwo obywatelskie, była świadkiem, wydawała opinię, sporządzała wywiad środowiskowy lub prowadziła terapię, a także osoba, co do której zachodzi okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jej bezstronności, z wyłączeniem udzielania pomocy, w zakresie, o którym mowa w Art. 4a ust. 1 pkt 1. Ustawy. W takim przypadku mediator odmawia przeprowadzenia nieodpłatnej mediacji, informując osobę uprawnioną o możliwości skorzystania z nieodpłatnej mediacji prowadzonej przez innego mediatora w tym samym punkcie lub innych punktach, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Nieodpłatną mediację, w zakresie, o którym mowa w Art. 4a ust. 1 pkt 1-3 i 5 Ustawy, oraz w zakresie, o którym mowa w Art. 4a ust. 1 pkt 4 Ustawy, z uwzględnieniem Art. 4a ust. 6 i 7 Ustawy, może również prowadzić osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej.

7.              Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

a.)    sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

b.)   zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 

8.              W przypadku konieczności sporządzenia projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym Zleceniobiorca informuje osobę uprawnioną o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

9.              W przypadku stwierdzenia przez Zleceniobiorcę, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie może być rozwiązany w całości albo części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego, adwokat lub radca prawny informują osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskazanych na liście sporządzonej przez starostę, obejmującej w szczególności: poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne. Zleceniobiorca jest zobowiązany posiadać w czasie każdego dyżuru aktualną listę lub dostęp do strony internetowej, na której znajduje się aktualna lista nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu sporządzona przez starostę.

10.           Zleceniobiorca jest zobowiązany poinformować po zakończeniu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na rzecz osoby uprawnionej o możliwości wypełnienia przez nią opinii o udzielonej pomocy w formie pisemnej. W przypadku wyrażenia chęci wypełnienia opinii o udzielonej pomocy prawnej Zleceniobiorca jest zobowiązany wydać osobie uprawnionej wzór opinii określony przez Ministra Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia wydanego na podstawie Ustawy.

11.           W przypadku odmowy udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej
i poinformowaniu o przyczynach odmowy nieudzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej Zleceniobiorca jest zobowiązany poinformować osobę zgłaszającą zapotrzebowanie na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej o możliwości wypełnienia anonimowej informacji pisemnej dla Stowarzyszenia Ziemia Gnieźnieńska. W przypadku wyrażenia chęci wypełnienia anonimowej informacji pisemnej dla Stowarzyszenia Ziemia Gnieźnieńska Zleceniobiorca jest zobowiązany wydać osobie zgłaszającej zapotrzebowanie na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej druk anonimowej informacji pisemnej dla Stowarzyszenia Ziemia Gnieźnieńska W przypadku zgłaszania chęci podania przez osobę uprawnioną lub zgłaszającą zapotrzebowanie na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej danych osobowych, należy podać dane kontaktowe Stowarzyszenia Ziemia Gnieźnieńska celem przekazania danych osobowych.

 

III.           Standardy prowadzenia dokumentacji punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

1.             Każdy przypadek udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej dokumentuje się w  elektronicznej formie karty nieodpłatnej pomocy prawnej zwanej dalej „kartą pomocy”, przez podanie w szczególności informacji dotyczących zgłoszonej sprawy i udzielonej pomocy, dziedziny prawa, której dotyczyła ta pomoc, kategorii sprawy, formy udzielonej pomocy, czasu poświęconego na jej udzielenie i liczby wizyt osoby uprawnionej w tej samej sprawie, ogólnych informacji o osobie uprawnionej dotyczących w szczególności wieku, płci, wykształcenia, dochodu, gospodarstwa domowego i miejsca zamieszkania, oraz danych dotyczących punktu, osoby udzielającej pomocy i daty jej udzielenia.

2.              Adwokat lub radca prawny do dziesiątego dnia następnego miesiąca kalendarzowego:

a.)   dokumentuje w systemie teleinformatycznym kartę pomocy, z wyjątkiem części obejmującej opinię osoby uprawnionej o udzielonej pomocy;

b.)    przekazuje oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2, w sposób uniemożliwiający powiązanie go z kartą pomocy, w szczególności po usunięciu oznaczenia dnia złożenia oświadczenia.

3.             W przypadku przeprowadzenia mediacji kartę pomocy wypełnia się tylko raz, po zakończeniu mediacji, wskazując dodatkowo liczbę i łączny czas trwania posiedzeń mediacyjnych oraz wynik mediacji.

4.              Karta pomocy zawierająca część obejmującą opinię osoby uprawnionej o udzielonej pomocy może być przekazywana przez osoby uprawnione poprzez wypełnienie ankiety w miejscu świadczenia pomocy lub przekazywana drogą elektroniczną bezpośrednio do urzędu starostwa powiatowego. Wypełnienie przez osobę uprawnioną tej części karty pomocy, w tym podanie numeru telefonu w celu zasięgnięcia dalszej opinii, jest uzależnione od zgody osoby uprawnionej. W karcie pomocy nie podaje się danych osobowych osoby uprawnionej.

 

5.             Dokumentacja sprawy, niezbędna do udzielenia pomocy, może być przechowywana w punkcie na czas udzielania pomocy w sposób zapewniający poufność, przestrzeganie zasad etyki oraz wymogi dotyczące ochrony danych osobowych. Przedmiotowa dokumentacja po udzielonej pomocy zostaje zwrócona osobie korzystającej z nieodpłatnej porady prawnej.

6.             Zleceniobiorca udzielając nieodpłatnej pomocy prawnej osobie uprawnionej będzie używał wzorów kart pomocy oraz wzorów karty informacyjnej poradnictwa określonych rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości wydanego na podstawie Ustawy. Zabrania się Zleceniobiorcy modyfikowania wzorów określonych rozporządzeniami wydanymi na podstawie Ustawy lub zastępowania opisanych powyżej wzorów własnymi wzorami.

 

IV.           Standardy organizacji pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

1.             Dyżury w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej świadczone przez Zleceniobiorców na rzecz osób uprawnionych nie posiadają specjalizacji.

2.             Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824), Zleceniobiorca udziela nieodpłatnej pomocy prawnej, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Zleceniobiorca jest zobowiązany skontaktować się z osobami, które zawarły ze Stowarzyszeniem Ziemia Gnieźnieńska porozumienie o wolontariacie, którego przedmiotem jest wykonywanie świadczeń w ramach prowadzonego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska, w tym służyły asystą osobom uprawnionym mającym trudności w realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych, aby dowiozły ww. osoby na dyżur do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Jeśli porada prawna będzie udzielana poza punktem, wówczas Zleceniobiorca zobowiązuje się sam dojechać do osoby, której porada ma być udzielona. W lokalu musi wówczas wywiesić informację, że obecnie przebywa poza punktem, z uwagi na konieczność udzielenia porady prawnej poza nim oraz wskazać w przybliżeniu godzinę, o której powinien być z powrotem.

3.             Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, a także po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością. By zgłoszenie było przyjęte musi być dokonane telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym przez starostę. Starosta oprócz dokonywania zgłoszeń telefonicznych może również umożliwić dokonywanie zgłoszeń za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 

4.             W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. Do świadczenia pomocy stosuje się odpowiednio przepisy mające zastosowanie do osób, o których mowa w art. 8 ust. 8 Ustawy Przepisu art. 4 ust. 2 Ustawy nie stosuje się.

V.             Postanowienia końcowe

1.             Standardy świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej obowiązują każdego Zleceniobiorcę Ziemi Gnieźnieńskiej.

2.             Zleceniobiorca jest zobowiązany do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej osobiście, w przypadku braku możliwości obsługi punktu z przyczyn losowych, Zleceniobiorca może zastąpić inny adwokat lub radca prawny będący Zleceniobiorcą Stowarzyszenia Ziemia Gnieźnieńska, obsługujący dany punkt. Tylko w sytuacjach wyjątkowych Zleceniobiorcę będzie mógł zastąpić adwokat lub radca prawny spoza kręgu Zleceniobiorców, z którymi Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska zawarła umowę na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, z zastrzeżeniem, iż osoba zastępująca spełnia kryteria ustawowe do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, a Starostwo Powiatowe w Gnieźnie wyrazi na to zgodę.

3.             Zleceniobiorcy zobowiązują się do zapoznania ze Standardami obsługi punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz stosowania ich. Zleceniobiorcy otrzymują Standardy obsługi punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w formie email.

4.             Standardy obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej przez Zleceniobiorców mogą ulec zmianie, w szczególności w przypadku zmiany przepisów Ustawy, zostaną one wtedy znowelizowane oraz wysłane Zleceniobiorcom w formie elektronicznej. W przypadku sprzeciwu co do stosowania Standardów Zleceniobiorca zobowiązany jest zgłosić sprzeciw informacją zwrotną email osobie kontaktowej, która w imieniu Stowarzyszenia wysłała w formie elektronicznej Standardy obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej.

5.             Zmiana Standardów obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej przez Zleceniobiorców będzie obowiązywała w terminie 7 dni od odbioru zmienionych Standardów obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej przez Zleceniobiorców, chyba że Ustawa będzie stanowić inaczej.

 

10 września 2021 r.

                                                                       

Artur Babik                                                                                        Grażyna Kozanecka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEWNĘTRZNY SYSTEM KONTROLI JAKOŚCI UDZIELANEJ NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ PRZEZ ZLECENIOBIORCÓW, KTÓRZY ZAWARLI ZE STOWARZYSZENIEM ZIEMIA GNIEŹNIEŃSKA UMOWĘ ZLECENIA NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA RZECZ OSÓB UPRAWNIONYCH STOSOWANY OD 1 STYCZNIA 2019 r.

(dalej: „WEWNĘTRZNY SYSTEM KONTROLI JAKOŚCI UDZIELANEJ NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ PRZEZ ZLECENIOBIORCÓW”)

 

Celem zapewnienia odpowiednich standardów obsługi osób uprawnionych do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz odpowiednich standardów jakości udzielanej przez Zleceniobiorców nieodpłatnej pomocy prawnej na rzecz osób uprawnionych Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska opracowała wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej.

I.               Standardy wewnętrznego systemu kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej przez Zleceniobiorców

1.     Każda świadczona nieodpłatna pomoc prawna będzie mogła zostać oceniona przez osobę uprawnioną poprzez:

a.)            udzielenie pisemnej opinii o świadczonym poradnictwie obywatelskim przez Zleceniobiorcę;

b.)           przekazanie opinii drogą elektroniczną bezpośrednio do urzędu starostwa powiatowego.

2.     W przypadku odmowy świadczenia poradnictwa obywatelskiego na podstawie przepisów w/w Standardów obsługi będzie przedstawiona możliwość wypełnienia informacji anonimowej, nie będzie ona jednak obowiązkowa do wypełnienia dla osoby uprawnionej;

3.     Pisemne opinie o udzielonym poradnictwie obywatelskim będą przekazywane staroście i przez niego gromadzone.

4.     Druki anonimowej informacji pisemnej dla Stowarzyszenia Ziemia Gnieźnieńska będą gromadzone przez Zleceniobiorcę w sposób zapewniający anonimowość osób zgłaszających zapotrzebowanie na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej i przekazywane Stowarzyszeniu Ziemia Gnieźnieńska do 15 dnia każdego następnego miesiąca od ich wypełnienia.

5.     W przypadku kontaktu ze Stowarzyszeniem Ziemia Gnieźnieńska przez osobę uprawnioną w celu podania danych osobowych po wypełnieniu ankiety oceniającej pomoc prawną udzieloną przez Zleceniobiorcę, Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska po wysłuchaniu osoby uprawnionej w przypadku wyrażenia przez nią niezadowolenia z otrzymanej nieodpłatnej pomocy prawnej będzie kontaktowało się ze Zleceniobiorcą w celu wyjaśnienia i omówienia przyczyn niezadowolenia osoby uprawnionej.

6.     W przypadku kontaktu ze Stowarzyszeniem Ziemia Gnieźnieńska przez osobę zgłaszającą zapotrzebowanie na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej w celu podania danych osobowych po wypełnieniu druku informacji pisemnej dla Stowarzyszenia Ziemia Gnieźnieńska po wysłuchaniu osoby w przypadku wyrażenia przez nią niezadowolenia z braku otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej Stowarzyszenie skontaktuje się ze Zleceniobiorcą w celu wyjaśnienia i omówienia przyczyn niezadowolenia osoby zgłaszającej zapotrzebowanie na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej.

7.     Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska wyznacza jedną osobę odpowiedzialną za wskazane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej spośród wszystkich Zleceniobiorców celem sprawdzenia poprawności dokumentów przekazywanych do starostwa. W przypadku braku dokumentów osoba odpowiedzialna za wskazany punkt nieodpłatnej pomocy prawnej wyjaśnia nieprawidłowości ze Zleceniobiorcą. W przypadku braku wyjaśnienia niezgodności osoba odpowiedzialna za wskazany punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zawiadamia pilnie stowarzyszenie wskazując rodzaj braków oraz błędów w wypełnionej dokumentacji.

8.     Zleceniobiorcy raz na kwartał do ostatniego dnia każdego mijającego kwartału są zobowiązani dokonać podsumowania problemów i wniosków zgłaszanych w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej zarówno w formie anonimowych ankiet oceniających udzieloną pomoc prawną przez Zleceniobiorców, jak i anonimowych informacji pisemnych dla Stowarzyszenia Ziemia Gnieźnieńska przy udziale Stowarzyszenia Ziemia Gnieźnieńska. Podsumowanie może odbywać się przy pomocy środków porozumiewania się na odległość.

9.     W przypadku naruszenia Standardów obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej przez Zleceniobiorców wykazanych przy pomocy Wewnętrznego systemu jakości kontroli udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska w przypadku stwierdzenia pierwszego naruszenia upomina Zleceniobiorcę pisemnie, w przypadku wystąpienia kolejnych naruszeń Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska wypowiada Zleceniobiorcy zawartą z nim umowę zlecenia udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

II.              Wzory dokumentów opracowane przez Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska w celu wprowadzenia wewnętrznego systemu kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej przez Zleceniobiorców

1.             Załącznik nr 2: Anonimowa informacja pisemna dla Stowarzyszenia Ziemia Gnieźnieńska.

 

10 września 2021 r.

Artur Babik                                                                            Grażyna Kozanecka