Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska
Wspieramy zabytki kulturty polskiej
Młodzież o patriotyzmie
Ziemia Gnieźnieńska podsumowała projekt
Warszawa widziana okiem ucznia w 100.rocznicę odzyskania Niepodległości

STANDARDY OBSŁUGI NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

UDZIELANEGO PRZEZ ZLECENIOBIORCÓW, KTÓRZY ZAWARLI ZE STOWARZYSZENIEM

ZIEMIA GNIEŹNIEŃSKA UMOWĘ ZLECENIE NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

OBYWATELSKIEGO NA RZECZ OSÓB UPRAWNIONYCH 

(dalej: „STANDARDY OBSŁUGI”)

 

 

Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie standardów obsługi osób uprawnionych do uzyskania świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez Zleceniobiorców, którzy zawarli ze Stowarzyszeniem Ziemia Gnieźnieńska (dalej: „Stowarzyszeniem”) umowę zlecenie na udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na rzecz osób uprawnionych i w zakresie określonym Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, Dz.U. z 2021 r. poz. 945 z dalszymi zmianami (dalej: „Ustawa”) tj. w treści obowiązującej od dnia 18 maja 2021 r. 

 

Skutkiem wprowadzenia standardów obsługi nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego świadczonego przez Zleceniobiorców Stowarzyszenia Ziemia Gnieźnieńska na rzecz osób uprawnionych ma być zapewnienie przez Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska dawania gwarancji należytego wykonania zadania określonego Ustawą, w szczególności w zakresie zapewnienia poufności w związku z świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jego dokumentowaniem, profesjonalnego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także przestrzegania zasad etyki przy świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności, gdy zachodzi konflikt interesów. W ramach statutowej działalności Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska przez wiele lat przy pomocy współpracujących z nią wolontariuszy udziela bezpłatnych porad prawnych oraz bezpłatnych porad obywatelskich. Stowarzyszenie posiada zatem bogate doświadczenie oraz dobrą opinię dającą rękojmię prawidłowego zrealizowania celów Ustawy. W związku z tym konieczne stało się spisanie Standardów obsługi nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego świadczonego przez Zleceniobiorców (doradców obywatelskich) co pozwoli zapewnić odpowiednie standardy obsługi osób uprawnionych oraz odpowiednią jakość świadczonego poradnictwa obywatelskiego.

 

 

1.              Standardy weryfikacji możliwości świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez Zleceniobiorcę Stowarzyszenia Ziemia Gnieźnieńska na rzecz osób uprawnionych

2.              Zleceniobiorca świadczący nieodpłatne poradnictwo obywatelskie jest zobowiązany ustalić, jakiej pomocy oczekuje zgłaszająca się do niego osoba:

a.)            Czy jest to pomoc prawna?;

b.)            Czy jest to pomoc innego rodzaju np. psychologiczna, materialna?

3.              W przypadku stwierdzenia, że problem może być rozwiązany w drodze świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Zleceniobiorca jest zobowiązany do weryfikacji, czy osoba zgłaszająca zapotrzebowanie na nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, jest osobą uprawnioną do udzielenia jej świadczenia.

a.)            Zleceniobiorca wskazuje osobie, która zgłosiła się po nieodpłatne poradnictwo obywatelskie kryteria podmiotowe uprawniające osobę uprawnioną do skorzystania z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Zleceniobiorca każdorazowo pyta osobę zgłaszającą potrzebę udzielenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, czy rozumie przedstawione jej kryteria, w przypadku udzielenia odpowiedzi negatywnej, Zleceniobiorca wyjaśnia warunki nałożone przez Ustawę, które należy spełnić, by uzyskać świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

b.)            W przypadku ustalenia, że osoba, która zgłosiła zapotrzebowanie na świadczenie jej nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego nie spełnia warunków nałożonych Ustawą Zleceniobiorca informuje osobę zgłaszającą zapotrzebowanie o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu, wskazanych na liście sporządzonej przez starostę, w szczególności dotyczącego poradnictwa prawnego. Zleceniobiorca jest zobowiązany posiadać w czasie każdego dyżuru aktualną listę lub dostęp do strony internetowej, na której znajduje się aktualna lista nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu sporządzona przez starostę.

c.)            W przypadku ustalenia, że osoba, która zgłosiła zapotrzebowanie na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego spełnia warunki nałożone Ustawą Zleceniobiorca pobiera od osoby uprawnionej stosowne oświadczenie w formie pisemnej wymaganej Ustawą. Zleceniobiorca jest zobowiązany posiadać w trakcie świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wzory stosownych oświadczeń wymaganych Ustawą, lub mieć dostęp do programu prawnego, który umożliwi pozyskanie wzorów stosownych oświadczeń wymaganych Ustawą.

d.)            Zleceniobiorca przed przystąpieniem do świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest zobowiązany zweryfikować dane stron, których dotyczy nieodpłatna pomoc prawna. W przypadku ustalenia, że zachodzi konflikt interesów Zleceniobiorca jest zobowiązany odmówić udzielenia świadczenia, informując osobę uprawnioną o innych punktach świadczących poradnictwo obywatelskie lub nieodpłatną pomoc prawną na terenie powiatu lub podać datę i godzinę innego  dyżuru doradcy ze stowarzyszenia, który nie ma konfliktu interesów.

e.)            Zleceniobiorca może z ważnych powodów odmówić świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Zleceniobiorca jest zobowiązany przedstawić przyczyny odmowy osobie uprawnionej w sposób zapewniający zachowanie poufności, przestrzeganie zasad etyki przy świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów. Zleceniobiorca jest zobowiązany w takim przypadku poinformować osobę uprawnioną o innych punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze powiatu. W tym przypadku Zleceniobiorca sporządza w aktach podręcznych Stowarzyszenia notatkę służbową na okoliczność w/w odmowy.

 

I.               Standardy świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osobom uprawnionym

1.              Zleceniobiorca pozyskuje od osoby uprawnionej do nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego stan faktyczny, ustalając wszelkie niezbędne informacje dla Zleceniobiorcy, w celu profesjonalnego i rzetelnego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

2.              Doradca obywatelski dostosowuje działania do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu,.

3.              W razie potrzeby doradca obywatelski sporządza wspólnie z osobą uprawnioną plan działania i pomaga w jego realizacji, kładąc nacisk na wzrost świadomości i edukacji prawnej osoby uprawnionej.

4.              . Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Zakres powyższych spraw nie wyklucza możliwości udzielenia poradnictwa obywatelskiego z innego zakresu. 

 

5.              Zleceniobiorca informuje osobę uprawnioną o możliwości skorzystania
z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających, a w przypadku możliwości przeprowadzenia mediacji Zleceniobiorca pomaga osobie uprawnionej poprzez:

a.)            przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

b.)            przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

c.)            przeprowadzenie mediacji;

d.)            udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

6.              Mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona. Nieodpłatną mediację prowadzi mediator. Mediatorem może być osoba wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego, o której mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23, z późn. zm.), lub wpisana na listę mediatorów prowadzoną przez organizację pozarządową w zakresie swoich zadań statutowych lub uczelnię, o której mowa w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, o której informacje przekazano prezesowi sądu okręgowego. W przypadku braku dostępności Mediatora nieodpłatnej mediacji, w zakresie, o którym mowa w Art. 4 a ust. 1 pkt 4 Ustawy, nie może prowadzić osoba, która w sprawie którejkolwiek ze stron uprzednio świadczyła pomoc prawną lub poradnictwo obywatelskie, była świadkiem, wydawała opinię, sporządzała wywiad środowiskowy lub prowadziła terapię, a także osoba, co do której zachodzi okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jej bezstronności, z wyłączeniem udzielania pomocy, w zakresie, o którym mowa w Art. 4a ust. 1 pkt 1. Ustawy. W takim przypadku mediator odmawia przeprowadzenia nieodpłatnej mediacji, informując osobę uprawnioną o możliwości skorzystania z nieodpłatnej mediacji prowadzonej przez innego mediatora w tym samym punkcie lub innych punktach, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Nieodpłatną mediację, w zakresie, o którym mowa w Art. 4a ust. 1 pkt 1-3 i 5 Ustawy, oraz w zakresie, o którym mowa w Art. 4a ust. 1 pkt 4 Ustawy, z uwzględnieniem Art. 4a ust. 6 i 7 Ustawy, może również prowadzić osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

7.              Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

a.)    sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

b.)   zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

8.              Zleceniobiorca jest zobowiązany poinformować po zakończeniu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na rzecz osoby uprawnionej o możliwości wypełnienia przez nią opinii o udzielonej pomocy w formie pisemnej. W przypadku wyrażenia chęci wypełnienia opinii o udzielonej pomocy Zleceniobiorca jest zobowiązany wydać osobie uprawnionej wzór opinii określony przez Ministra Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia wydanego na podstawie Ustawy lub wskazać możliwość przekazania opinii drogą elektroniczną bezpośrednio do urzędu starostwa powiatowego.

9.              W przypadku odmowy świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i poinformowaniu o przyczynach odmowy Zleceniobiorca jest zobowiązany poinformować osobę zgłaszającą zapotrzebowanie na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego o możliwości wypełnienia anonimowej informacji pisemnej dla Stowarzyszenia Ziemia Gnieźnieńska. W przypadku wyrażenia chęci wypełnienia anonimowej informacji pisemnej dla Stowarzyszenia Ziemia Gnieźnieńska Zleceniobiorca jest zobowiązany wydać osobie zgłaszającej zapotrzebowanie na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego druk anonimowej informacji pisemnej dla Stowarzyszenia Ziemia Gnieźnieńska lub taki druk samodzielnie przygotować. W przypadku zgłaszania chęci podania przez osobę uprawnioną lub zgłaszającą zapotrzebowanie na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego danych osobowych, należy podać dane kontaktowe Stowarzyszenia Ziemia Gnieźnieńska celem przekazania danych osobowych.

 

II.             Standardy prowadzenia dokumentacji punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

1.              Każdy przypadek świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dokumentuje się w elektronicznej formie karty zwanej dalej „kartą pomocy”. Karta pomocy jest dokumentowana za pomocą systemu teleinformatycznego. Dokumentowanie pomocy obejmuje udzielenie w szczególności informacji dotyczących zgłoszonej sprawy i udzielonej pomocy, dziedziny prawa, której dotyczyła ta pomoc, kategorii sprawy, formy udzielonej pomocy, czasu poświęconego na jej udzielenie i liczby wizyt osoby uprawnionej w tej samej sprawie, ogólnych informacji o osobie uprawnionej dotyczących w szczególności wieku, płci, wykształcenia, dochodu, gospodarstwa domowego i miejsca zamieszkania, oraz danych dotyczących punktu, osoby udzielającej pomocy i daty jej udzielenia.

 

2.              Karta pomocy zawiera część obejmującą opinię osoby uprawnionej o udzielonej pomocy. Wypełnienie przez osobę uprawnioną tej części karty pomocy, w tym podanie numeru telefonu w celu zasięgnięcia dalszej opinii, jest uzależnione od zgody osoby uprawnionej. W karcie pomocy nie podaje się danych osobowych osoby uprawnionej.

3.               W przypadku przeprowadzenia mediacji kartę pomocy wypełnia się tylko raz, po zakończeniu mediacji, wskazując dodatkowo liczbę i łączny czas trwania posiedzeń mediacyjnych oraz wynik mediacji.

4.               Kartę pomocy doradca obywatelski  dokumentuje w systemie teleinformatycznym, z wyjątkiem części obejmującej opinię osoby uprawnionej o udzielonej pomocy do 10 dnia następnego miesiąca.

5.              Doradca obywatelski  przekazuje oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 Ustawy, w sposób uniemożliwiający powiązanie go z kartą pomocy, w szczególności po usunięciu oznaczenia dnia złożenia oświadczenia.

6.              Dokumentacja sprawy, niezbędna do udzielenia pomocy, może być przechowywana w punkcie na czas udzielania pomocy. Dokumentacja sprawy przedłożona przez osobę uprawnioną oraz dokumentacja dotycząca udzielonej pomocy, może być po usunięciu z jej treści danych osobowych dołączona do karty pomocy.

7.              Zleceniobiorca świadcząc nieodpłatne poradnictwo obywatelskie osobie uprawnionej będzie używał wzorów kart pomocy określonych rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości wydanego na podstawie Ustawy. Zabrania się Zleceniobiorcy modyfikowania wzorów określonych rozporządzeniami wydanymi na podstawie Ustawy lub zastępowania opisanych powyżej wzorów własnymi wzorami.

 

III.           Standardy organizacji pracy punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

1.              Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824), Zleceniobiorca świadczy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Zleceniobiorca jest zobowiązany skontaktować się z osobami, które zawarły ze Stowarzyszeniem Ziemia Gnieźnieńska porozumienie o wolontariacie, którego przedmiotem jest wykonywanie świadczeń w ramach prowadzonego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska, w tym służyły asystą osobom uprawnionym mającym trudności w realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych, aby dowiozły ww. osoby na dyżur nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Jeśli pomoc będzie udzielana poza punktem, wówczas Zleceniobiorca zobowiązuje się sam dojechać do osoby, której pomoc ma być świadczona. W lokalu musi wówczas wywiesić informację, że obecnie przebywa poza punktem, z uwagi na konieczność świadczenia poradnictwa obywatelskiego poza nim oraz wskazać w przybliżeniu godzinę, o której będzie ponownie sprawować dyżur.

2.              Świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, a także po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego . Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością. By zgłoszenie było przyjęte musi być dokonane telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym przez starostę. Starosta oprócz dokonywania zgłoszeń telefonicznych może również umożliwić dokonywanie zgłoszeń za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 

IV.           Postanowienia końcowe

1.              Standardy świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego obowiązują każdego Zleceniobiorcę Ziemi Gnieźnieńskiej. 

2.              Zleceniobiorca jest zobowiązany do świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osobiście, w przypadku braku możliwości obsługi punktu z przyczyn losowych, Zleceniobiorca może zastąpić inny doradca obywatelski będący Zleceniobiorcą Stowarzyszenia Ziemia Gnieźnieńska, obsługujący dany punkt. Tylko w sytuacjach wyjątkowych Zleceniobiorcę będzie mógł zastąpić doradca obywatelski spoza kręgu Zleceniobiorców, z którymi Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska zawarła umowę na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, z zastrzeżeniem, iż osoba zastępująca spełnia kryteria ustawowe doświadczenia poradnictwa, a Starostwo Powiatowe wyrazi na to zgodę.

3.              Zleceniobiorcy zobowiązują się do zapoznania ze Standardami świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz stosowania ich, standardy zostaną wysłane zleceniobiorcą w formie email.

4.              Standardy świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Zleceniobiorców mogą ulec zmianie, w szczególności w przypadku zmiany przepisów Ustawy, zostaną one wtedy znowelizowane oraz wysłane Zleceniobiorcom w formie elektronicznej. 

5.              Zmiana Standardów świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Zleceniobiorców będzie obowiązywała w terminie 7 dni od odbioru zmienionych Standardów, chyba że Ustawa będzie stanowić inaczej.

 

10 września 2022 r.

                        

Artur Babik                                                                                        Grażyna Kozanecka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEWNĘTRZNY SYSTEM KONTROLI JAKOŚCI ŚWIADCZONEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO PRZEZ ZLECENIOBIORCÓW, KTÓRZY ZAWARLI ZE STOWARZYSZENIEM ZIEMIA GNIEŹNIEŃSKA UMOWĘ ZLECENIA NA RZECZ OSÓB UPRAWNIONYCH 

(dalej: „WEWNĘTRZNY SYSTEM KONTROLI JAKOŚCI ŚWIADCZONEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO PRZEZ ZLECENIOBIORCÓW”)

 

Celem zapewnienia odpowiednich standardów obsługi osób uprawnionych do uzyskania świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz odpowiednich standardów jakości świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na rzecz osób uprawnionych Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska opracowała wewnętrzny system kontroli jakości.

 

Standardy wewnętrznego systemu kontroli jakości świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez Zleceniobiorców

1.     Każde świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie będzie mogło zostać ocenione przez osobę uprawnioną poprzez:

a.)            udzielenie pisemnej opinii o świadczonym poradnictwie obywatelskim przez Zleceniobiorcę;

b.)            przekazanie opinii drogą elektroniczną bezpośrednio do urzędu starostwa powiatowego.

2.     W przypadku odmowy świadczenia poradnictwa obywatelskiego na podstawie przepisów w/w Standardów obsługi będzie przedstawiona możliwość wypełnienia informacji anonimowej, nie będzie ona jednak obowiązkowa do wypełnienia dla osoby uprawnionej;

3.     Pisemne opinie o udzielonym poradnictwie obywatelskim będą przekazywane staroście i przez niego gromadzone.

4.     Druki anonimowej informacji pisemnej dla Stowarzyszenia Ziemia Gnieźnieńska będą gromadzone przez Zleceniobiorcę w sposób zapewniający anonimowość osób zgłaszających zapotrzebowanie na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i przekazywane Stowarzyszeniu Ziemia Gnieźnieńska do 15 dnia każdego następnego miesiąca od ich wypełnienia.

5.     W przypadku kontaktu ze Stowarzyszeniem Ziemia Gnieźnieńska przez osobę uprawnioną w celu podania danych osobowych po wypełnieniu ankiety oceniającej pomoc prawną udzieloną przez Zleceniobiorcę, Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska po wysłuchaniu osoby uprawnionej w przypadku wyrażenia przez nią niezadowolenia ze świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będzie kontaktowało się ze Zleceniobiorcą w celu wyjaśnienia i omówienia przyczyn niezadowolenia osoby uprawnionej.

6.     W przypadku kontaktu ze Stowarzyszeniem Ziemia Gnieźnieńska przez osobę zgłaszającą zapotrzebowanie na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w celu podania danych osobowych po wypełnieniu druku informacji pisemnej dla Stowarzyszenia Ziemia Gnieźnieńska po wysłuchaniu osoby w przypadku wyrażenia przez nią niezadowolenia z braku otrzymania świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Stowarzyszenie skontaktuje się ze Zleceniobiorcą w celu wyjaśnienia i omówienia przyczyn niezadowolenia osoby zgłaszającej zapotrzebowanie na udzielenie nieodpłatnej pomocy.

7.     Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska wyznacza jedną osobę odpowiedzialną za wskazane punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego spośród wszystkich Zleceniobiorców celem sprawdzenia poprawności dokumentów przekazywanych do starostwa. W przypadku braku dokumentów osoba odpowiedzialna za wskazany punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wyjaśnia nieprawidłowości ze Zleceniobiorcą. W przypadku braku wyjaśnienia niezgodności osoba odpowiedzialna za wskazany punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zawiadamia pilnie stowarzyszenie wskazując rodzaj braków oraz błędów w wypełnionej dokumentacji.

8.     Zleceniobiorcy raz na kwartał do ostatniego dnia każdego mijającego kwartału są zobowiązani dokonać podsumowania problemów i wniosków zgłaszanych w związku ze świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zarówno w formie anonimowych ankiet oceniających udzielone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przez Zleceniobiorców, jak i anonimowych informacji pisemnych dla Stowarzyszenia Ziemia Gnieźnieńska przy udziale Stowarzyszenia Ziemia Gnieźnieńska. Podsumowanie może odbywać się przy pomocy środków porozumiewania się na odległość.

9.     W przypadku naruszenia Standardów obsługi nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego świadczonego przez Zleceniobiorców wykazanych przy pomocy Wewnętrznego systemu kontroli jakości Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska w przypadku stwierdzenia pierwszego naruszenia upomina Zleceniobiorcę pisemnie, w przypadku wystąpienia kolejnych naruszeń Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska wypowiada Zleceniobiorcy zawartą z nim umowę zlecenia świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

I.               Wzory dokumentów opracowane przez Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska w celu wprowadzenia wewnętrznego systemu kontroli jakości świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez Zleceniobiorców

1.              Załącznik nr 2: Anonimowa informacja pisemna dla Stowarzyszenia Ziemia Gnieźnieńska.

 

 

10 września 2022 r.

 

 

Artur Babik                                                                            Grażyna Kozanecka

 

 

 

 

 

   Izabela Szady (Kwiatkowska) urodzona 22.08.1979 roku w Gnieźnie.

Pracowałam w wielu firmach począwszy od handlu (alkohol, AGD,, kwiaty, książki, mięso, zabawki, owoce i warzywa) kończąc na gastronomii szukając własnej drogi życia. Dzisiaj wiem, że mam dwa powołania- gastronomię i pisanie wierszy. Studiując informatykę przez trzy i pół roku byłam starostką studiów i myślę, że byłam osobą dobrze zorganizowaną.

W 2009 roku wyszłam za mąż i przeprowadziłam się na wieś, gdzie mój mąż ma gospodarstwo. Mam dwóch synów Szymona który ma trzy lata oraz Łukasza który ma dwa lata. Mieszkam w Mierzewie, którego wieś jest podzielona na trzy parafie – Gorzykowską, Jarząbkowską oraz Grzybowską. Jestem katoliczką, głęboko wierzącą w Boga. Uważam, że w momencie kiedy nasi rodzice nas poczęli Pan Bóg miał zapisaną dla nas całą historię naszego życia. Nic nie dzieje się z przypadku. Wszystko jest po coś. Pan Bóg daje nam znaki, których my czasami nie dostrzegamy lub nie chcemy ich dostrzec.

Moje pasje to astrologia, lecz nie taka, którą znajduję się w gazetach, tylko taka która polega na wyliczeniu i wyrysowaniu horoskopu. W latach młodości moją pasją były samochody i wiedziałam o nich wiele. Dzisiaj kiedy oblicze motoryzacji zmieniło się tak bardzo, wiem niewiele o samochodach. Uwielbiam podróżować, najchętniej na mazury i do Krakowa. Swego czasu interesowałam się psychologią i do tej pory posiadam kilka książek z tej dziedziny. Lubię dobry film i dobrą muzykę. Najchętniej oglądam filmy i seriale o tematyce kryminalnej takie jak CSI, Kości, Mentalista, Detektyw Monk oraz wiele tym podobnych. Oprócz tego lubię dobrą komedię, delikatne thrillery oraz filmy akcji. Jeśli chodzi o muzykę to lubię wiele gatunków, ale najbardziej lubię rocka progresywnego oraz muzykę instrumentalną. Lubię czytać książki o różnej tematyce, choć nie ukrywam że najbardziej odpowiadają mi romanse i książki kryminalne takie jak „Podwójne ryzyko”

Lubię też czytać poezję Stanisława Barańczaka, Wisławy Szymborskiej i wielu innych, których nie jestem w stanie wymienić. Dzięki temu, że w szkole zetknęłam się z poezją i pokochałam ją sama tworzę. Nie tylko wiersze. Powstają również książki, których póki co nie mam odwagi wyciągnąć i pokazać na światło dzienne.

Piszę żeby ulżyć sobie w chwilach smutku i słabości. Kocham to robić. W najtrudniejszych momentach mojego życia, pomagało mi to przetrwać i się nie załamać. Jest to forma terapii dla mojej choroby, która przysparza wiele problemów w życiu codziennym.

Moje wiersze: