Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska
Wspieramy zabytki kulturty polskiej
Młodzież o patriotyzmie
Ziemia Gnieźnieńska podsumowała projekt
Warszawa widziana okiem ucznia w 100.rocznicę odzyskania Niepodległości

STANDARDY OBSŁUGI NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

UDZIELANEJ PRZEZ ZLECENIOBIORCÓW, KTÓRZY ZAWARLI ZE STOWARZYSZENIEM

ZIEMIA GNIEŹNIEŃSKA UMOWĘ ZLECENIE NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY

PRAWNEJ NA RZECZ OSÓB UPRAWNIONYCH STOSOWANE OD 21 STYCZNIA 2019 r.

(dalej: „STANDARDY OBSŁUGI”)

 

Szanowni Zleceniobiorcy,

Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie standardów obsługi osób uprawnionych do nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej przez Zleceniobiorców, którzy zawarli ze Stowarzyszeniem Ziemia Gnieźnieńska (dalej: „Stowarzyszeniem”) umowę zlecenie na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na rzecz osób uprawnionych i w zakresie określonym Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, Dz.U. z 2017 r. poz. 2030 z dalszymi zmianami (dalej: „Ustawa”) tj. w treści obowiązującej od dnia 1.01.2019 r. wprowadzonej na podstawie ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. z 2018 r. poz. 1467)(dalej: „Ustawa”).

 

Skutkiem wprowadzenia standardów obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej przez Zleceniobiorców Stowarzyszenia Ziemia Gnieźnieńska na rzecz osób uprawnionych ma być zapewnienie przez Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska dawania gwarancji należytego wykonania zadania określonego Ustawą, w szczególności w zakresie zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem, profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, a także przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności, gdy zachodzi konflikt interesów. W ramach statutowej działalności Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska przez wiele lat przy pomocy współpracujących z nią wolontariuszy udziela bezpłatnych porad prawnych oraz bezpłatnych porad obywatelskich. Stowarzyszenie posiada zatem bogate doświadczenie oraz dobrą opinię dającą rękojmię prawidłowego zrealizowania celów Ustawy. W związku z tym konieczne stało się spisanie Standardów obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej przez Zleceniobiorców (radców prawnych i adwokatów) co pozwoli zapewnić odpowiednie standardy obsługi osób uprawnionych oraz odpowiednią jakość udzielanej przez osoby udzielające nieodpłatnej pomocy prawnej zwane dalej Zleceniobiorcami.

 

 

I.              Standardy weryfikacji możliwości udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez Zleceniobiorcę Stowarzyszenia Ziemia Gnieźnieńska na rzecz osób fizycznych zgłaszających zapotrzebowanie na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej

1.             Zleceniobiorca udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej jest zobowiązany ustalić, jakiej pomocy oczekuje zgłaszająca się do niego osoba:

a.)           Czy jest to pomoc prawna?;

b.)           Czy jest to pomoc innego rodzaju np. psychologiczna, materialna?

2.             W przypadku stwierdzenia, że problem nie ma charakteru prawnego Zleceniobiorca informuje osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu, wskazanych na liście sporządzonej przez starostę, w szczególności obejmującej: poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne. Zleceniobiorca jest zobowiązany posiadać w czasie każdego dyżuru aktualną listę lub dostęp do strony internetowej, na której znajduje się aktualna lista nieodpłatnego poradnictwa sporządzona przez starostę, dostępnego dla mieszkańców powiatu.

3.             W przypadku stwierdzenia, że problem ma charakter prawny Zleceniobiorca jest zobowiązany do weryfikacji, czy osoba zgłaszająca zapotrzebowanie na nieodpłatną pomoc prawną, jest osobą uprawnioną do udzielenia jej nieodpłatnej pomocy prawnej.

a.)           Zleceniobiorca wskazuje osobie, która zgłosiła się po nieodpłatną pomoc prawną kryteria podmiotowe uprawniające osobę uprawnioną do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej. Zleceniobiorca każdorazowo pyta osobę zgłaszającą potrzebę udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, czy rozumie przedstawione jej kryteria, w przypadku udzielenia odpowiedzi negatywnej, Zleceniobiorca wyjaśnia warunki nałożone przez Ustawę, które należy spełnić, by uzyskać nieodpłatną pomoc prawną.

b.)           W przypadku ustalenia, że osoba, która zgłosiła zapotrzebowanie na nieodpłatną pomoc prawną nie spełnia warunków nałożonych Ustawą Zleceniobiorca informuje osobę zgłaszającą zapotrzebowanie na nieodpłatną pomoc prawną o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu, wskazanych na liście sporządzonej przez starostę, w szczególności dotyczącego poradnictwa prawnego. Zleceniobiorca jest zobowiązany posiadać w czasie każdego dyżuru aktualną listę lub dostęp do strony internetowej, na której znajduje się aktualna lista nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu sporządzonaprzez starostę.

c.)           W przypadku ustalenia, że osoba, która zgłosiła zapotrzebowanie na nieodpłatną pomoc prawną spełnia warunki nałożone Ustawą Zleceniobiorca pobiera od osoby uprawnionej do nieodpłatnej pomocy prawnej stosowne oświadczenie w formie pisemnej wymaganej Ustawą. Zleceniobiorca jest zobowiązany posiadać w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej wzory stosownych oświadczeń wymaganych Ustawą, lub mieć dostęp do programu prawnego, który umożliwi pozyskanie wzorów stosownych oświadczeń wymaganych Ustawą.

d.)          Zleceniobiorca przed przystąpieniem do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej jest zobowiązany zweryfikować dane stron, których dotyczy nieodpłatna pomoc prawna. W przypadku ustalenia, że zachodzi konflikt interesów Zleceniobiorca jest zobowiązany odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawnioną o innych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu.

e.)           Zleceniobiorca może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej. Zleceniobiorca jest zobowiązany przedstawić przyczyny odmowy osobie uprawnionej w sposób zapewniający zachowanie poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem, przestrzeganie zasad etyki zawodowej przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów. Zleceniobiorca jest zobowiązany w takim przypadku poinformować osobę uprawnioną o innych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu. W tym przypadku Zleceniobiorca sporządza w aktach podręcznych Stowarzyszenia notatkę służbową na okoliczność w/w odmowy.

 

II.            Standardy udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej osobom uprawnionym

1.             Zleceniobiorca pozyskuje od osoby uprawnionej do nieodpłatnej pomocy prawnej stan faktyczny, ustalając wszelkie niezbędne informacje dla Zleceniobiorcy, w celu profesjonalnego i rzetelnego udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

2.             Zleceniobiorcainformuje osobę uprawnioną o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym.

3.             Zleceniobiorca wskazuje osobie uprawnionej sposób rozwiązania jej problemu prawnego.

4.             W razie potrzeby osoby uprawnionej do nieodpłatnej pomocy prawnej Zleceniobiorca sporządza projekt pisma w sprawach, o których mowa w pkt II. 1 i 2 oraz 3 niniejszych Standardów obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej przez Zleceniobiorców, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym.

5.             Zleceniobiorca informuje osobę uprawnioną o możliwości skorzystania
z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających, a w przypadku możliwości przeprowadzenia mediacji Zleceniobiorca pomaga osobie uprawnionej poprzez:

a.)           przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

b.)           przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

c.)           przeprowadzenie mediacji - w przypadku, gdy powiat na podstawie wniosku Stowarzyszenia Ziemia Gnieźnieńska rozszerzy powierzenie prowadzenia punktu, w którym jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna przez Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska w drodze zmiany umowy o świadczenie nieodpłatnej mediacji.

d.)          udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

6.             przypadku, gdy powiat w 2019 r. na podstawie wniosku Stowarzyszenia Ziemia Gnieźnieńska rozszerzy powierzenie prowadzenia punktu, w którym jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna przez Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska w drodze zmiany umowy o świadczenie nieodpłatnej mediacjimoże być ona prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.Nieodpłatną mediację prowadzi mediator. Mediatorem może być osoba wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego, o której mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23, z późn. zm.), lub wpisana na listę mediatorów prowadzoną przez organizację pozarządową w zakresie swoich zadań statutowych lub uczelnię, o której mowa w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, o której informacje przekazano prezesowi sądu okręgowego. W przypadku braku dostępności Mediatora nieodpłatnej mediacji, w zakresie, o którym mowa w Art. 4 a ust. 1 pkt 4 Ustawy, nie może prowadzić osoba, która w sprawie którejkolwiek ze stron uprzednio świadczyła pomoc prawną lub poradnictwo obywatelskie, była świadkiem, wydawała opinię, sporządzała wywiad środowiskowy lub prowadziła terapię, a także osoba, co do której zachodzi okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jej bezstronności, z wyłączeniem udzielania pomocy, w zakresie, o którym mowa w Art. 4a ust. 1 pkt 1. Ustawy. W takim przypadku mediator odmawia przeprowadzenia nieodpłatnej mediacji, informując osobę uprawnioną o możliwości skorzystania z nieodpłatnej mediacji prowadzonej przez innego mediatora w tym samym punkcie lub innych punktach, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Nieodpłatną mediację, w zakresie, o którym mowa w Art. 4a ust. 1 pkt 1-3 i 5 Ustawy, oraz w zakresie, o którym mowa w Art. 4a ust. 1 pkt 4 Ustawy, z uwzględnieniem Art. 4a ust. 6 i 7 Ustawy, może również prowadzić osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej. 

7.             W przypadku konieczności sporządzenia projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym Zleceniobiorca informuje osobę uprawnioną o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

8.             W przypadku stwierdzenia przez Zleceniobiorcę, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie może być rozwiązany w całości albo części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego, adwokat lub radca prawny informują osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskazanych na liście sporządzonej przez starostę, obejmującej w szczególności: poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne. Zleceniobiorca jest zobowiązany posiadać w czasie każdego dyżuru aktualną listę lub dostęp do strony internetowej, na której znajduje się aktualna lista nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu sporządzonaprzez starostę.

9.             Zleceniobiorca jest zobowiązany poinformować po zakończeniu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na rzecz osoby uprawnionej o możliwości wypełnienia przez nią opinii o udzielonej pomocy w formie pisemnej. W przypadku wyrażenia chęci wypełnienia opinii o udzielonej pomocy prawnej Zleceniobiorca jest zobowiązany wydać osobie uprawnionej wzór opinii określony przez Ministra Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia wydanego na podstawie Ustawy.

10.          Zleceniobiorca jest zobowiązany poinformować po zakończeniu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na rzecz osoby uprawnionej o możliwości wypełnienia przez nią anonimowej ankiety oceniającej udzieloną pomoc prawną przez Zleceniobiorcę. W przypadku wyrażenia chęci wypełnienia anonimowej ankiety oceniającej udzieloną pomoc prawną Zleceniobiorca jest zobowiązany wydać osobie uprawnionej druk anonimowej ankiety oceniającej pomoc prawną udzieloną przez Zleceniobiorcę. Druk anonimowej ankiety oceniającej udzieloną pomoc prawną Zleceniobiorcy dostarcza Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska.

11.          W przypadku odmowy udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej
i poinformowaniu o przyczynach odmowy nieudzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej Zleceniobiorca jest zobowiązany poinformować osobę zgłaszającą zapotrzebowanie na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej o możliwości wypełnienia anonimowej informacji pisemnej dla Stowarzyszenia Ziemia Gnieźnieńska. W przypadku wyrażenia chęci wypełnienia anonimowej informacji pisemnej dla Stowarzyszenia Ziemia Gnieźnieńska Zleceniobiorca jest zobowiązany wydać osobie zgłaszającej zapotrzebowanie na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej druk anonimowej informacji pisemnej dla Stowarzyszenia Ziemia Gnieźnieńska W przypadku zgłaszania chęci podania przez osobę uprawnioną lub zgłaszającą zapotrzebowanie na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej danych osobowych, należy podać dane kontaktowe Stowarzyszenia Ziemia Gnieźnieńska celem przekazania danych osobowych.

 

III.          Standardy prowadzenia dokumentacji punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

1.             Każdy przypadek udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej dokumentuje się w karcie nieodpłatnej pomocy prawnej zwanej dalej „kartą pomocy”, przez podanie w szczególności informacji dotyczących zgłoszonej sprawy i udzielonej pomocy, dziedziny prawa, której dotyczyła ta pomoc, kategorii sprawy, formy udzielonej pomocy, czasu poświęconego na jej udzielenie i liczby wizyt osoby uprawnionej w tej samej sprawie, ogólnych informacji o osobie uprawnionej dotyczących w szczególności wieku, płci, wykształcenia, dochodu, gospodarstwa domowego i miejsca zamieszkania, oraz danych dotyczących punktu, osoby udzielającej pomocy i daty jej udzielenia.

 

2.             Karta pomocy zawiera część obejmującą opinię osoby uprawnionej o udzielonej pomocy. Wypełnienie przez osobę uprawnioną tej części karty pomocy, w tym podanie numeru telefonu w celu zasięgnięcia dalszej opinii, jest uzależnione od zgody osoby uprawnionej. W karcie pomocy nie podaje się danych osobowych osoby uprawnionej.

3.              W przypadku przeprowadzenia mediacji kartę pomocy wypełnia się tylko raz, po zakończeniu mediacji, wskazując dodatkowo liczbę i łączny czas trwania posiedzeń mediacyjnych oraz wynik mediacji.

4.              Kartę pomocy, z wyjątkiem części obejmującej opinię osoby uprawnionej o udzielonej pomocy, oraz pobrane przez Zleceniobiorcę od osoby uprawnionej do nieodpłatnej pomocy prawnej stosowne oświadczenie w formie pisemnej wymaganej Ustawą Zleceniobiorca przekazuje staroście do dziesiątego dnia następnego miesiąca kalendarzowego, w sposób uniemożliwiający powiązanie oświadczenia osoby uprawnionej z kartą pomocy. Karta pomocy może zostać przekazana drogą elektroniczną.

5.             Dokumentacja sprawy, niezbędna do udzielenia pomocy, może być przechowywana w punkcie na czas udzielania pomocy w sposób zapewniający poufność, przestrzeganie zasad etyki oraz wymogi dotyczące ochrony danych osobowych. Przedmiotowa dokumentacja po udzielonej pomocy zostaje zwrócona osobie korzystającej z nieodpłatnej porady prawnej.

6.             Zleceniobiorca będzie gromadził i przekazywał Stowarzyszeniu opinie osób uprawnionych o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej w sposób określony przez Ministra Sprawiedliwości w drodze Rozporządzenia na podstawie Ustawy.

7.             Zleceniobiorca udzielając nieodpłatnej pomocy prawnej osobie uprawnionej będzie używał wzorów kart pomocy oraz wzorów karty informacyjnej poradnictwa określonych rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości wydanego na podstawie Ustawy. Zabrania się Zleceniobiorcy modyfikowania wzorów określonych rozporządzeniami wydanymi na podstawie Ustawy lub zastępowania opisanych powyżej wzorów własnymi wzorami.

 

IV.           Standardy organizacji pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

1.             Dyżury w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej świadczone przez Zleceniobiorców na rzecz osób uprawnionych nie posiadają specjalizacji.

2.             W przypadku, gdy powiat w 2019 r. na podstawie wniosku Stowarzyszenia Ziemia Gnieźnieńska rozszerzy powierzenie prowadzenia punktu, w którym jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna przez Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska w drodze zmiany umowy o świadczenie nieodpłatnej mediacjiw zależności od bieżącego zapotrzebowania na nieodpłatną mediację, zgłaszanego przez osoby uprawnione, w punkcie:organizuje się spotkanie z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 Ustawy, z tym że czas trwania jednego spotkania z mediatorem podczas dyżuru nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru lubkieruje się osobę uprawnioną na dyżur, którego specjalizację określono jako nieodpłatna mediacja, odbywający się w innym punkcie, pod warunkiem, że na terenie danego powiatu taki dyżur został zorganizowany.

3.             Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824), Zleceniobiorca udziela nieodpłatnej pomocy prawnej, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Zleceniobiorca jest zobowiązany skontaktować się z osobami, które zawarły ze Stowarzyszeniem Ziemia Gnieźnieńska porozumienie o wolontariacie, którego przedmiotem jest wykonywanie świadczeń w ramach prowadzonego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska, w tym służyłyasystą osobom uprawnionym mającym trudności w realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych, aby dowiozły ww. osoby na dyżur do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Jeśli porada prawna będzie udzielana poza punktem, wówczas Zleceniobiorca zobowiązuje się sam dojechać do osoby, której porada ma być udzielona. W lokalu musi wówczas wywiesić informację, że obecnie przebywa poza punktem, z uwagi na konieczność udzielenia porady prawnej poza nim oraz wskazać w przybliżeniu godzinę, o której powinien być z powrotem.

4.             Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.By zgłoszenie było przyjęte musi być dokonane telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym przez starostę. Starosta oprócz dokonywania zgłoszeń telefonicznych może również umożliwić dokonywanie zgłoszeń za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 

V.            Postanowienia końcowe

1.             Standardy obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej przez Zleceniobiorców obowiązują Zleceniobiorcę od dnia 21 stycznia 2019 r.

2.             Zleceniobiorca jest zobowiązany do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej osobiście, w przypadku braku możliwości obsługi punktu z przyczyn losowych, Zleceniobiorca może zastąpić inny adwokat lub radca prawny będący Zleceniobiorca Stowarzyszenia Ziemia Gnieźnieńska, obsługujący dany punkt. Tylko w sytuacjach wyjątkowych Zleceniobiorcę będzie mógł zastąpić adwokat lub radca prawny spoza kręgu Zleceniobiorców, z którymi Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska zawarła umowę na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, z zastrzeżeniem, iż osoba zastępująca spełnia kryteria ustawowe do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

3.             Zleceniobiorcy zobowiązują się do stosowania Standardów obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej i przed przystąpieniem do świadczeniem usług najpóźniej w dniu 31.12.2018 r. podpisują w tym zakresie oświadczenie o zapoznaniu się z Standardami obsługi i stosowaniu przedmiotowych Standarów obsługi.

4.             Standardy obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej przez Zleceniobiorców mogą ulec zmianie, w szczególności w przypadku zmiany przepisów Ustawy.

5.             Zmiana Standardów obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej przez Zleceniobiorców będzie obowiązywała w terminie 14 dni od odbioru zmienionych Standardów obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej przez Zleceniobiorców, chyba że Ustawa będzie stanowić inaczej.

6.             Zleceniobiorca wezwany przez Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska przy pomocy środków porozumiewania się na odległość do odbioru Standardów obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej przez Zleceniobiorców jest zobowiązany do ich odbioru w terminie 7 dni  w sposób ustalony z pracownikiem Stowarzyszenia Ziemia Gnieźnieńska.

 

Z radością zawiadamiamy, iż w roku 2019 Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska prowadzi trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej nr 4,5 i 6, utworzone na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. 2017, poz. 2030 z późn. zm.). 


Są one prowadzone na podstawie umowy zawartej z Powiatem Gnieźnieńskim i finansowane z jego budżetu.


Gdzie i kiedy można uzyskać nieodpłatną pomoc prawną?

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej znajdują się w następujących miejscowościach:


1. Kłecku

2. Czerniejewie,

3. Witkowie,
4. Żydowie,

5. Gnieźnie,

6. Mieleszynie,

7. Kiszkowie,

8. Łubowie,

9. Trzemesznie,

10. Niechanowie.

Nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona według następującego harmonogramu:

 

Punkt nr 4 – punkt nieodpłatnej pomocy prawnej:

a)    Poniedziałek – Witkowo, ul. Powstańców Wielkopolskich 7, godz. 14.00-18.00,

b)    Wtorek – Czerniejewo, ul. Poznańska 8, godz. 14.00-18.00,

c)    Środa – Witkowo, ul. Powstańców Wielkopolskich 7, godz.13.00-17.00,

d)    Czwartek – Niechanowo, ul. Gnieźnieńska 2, godz. 14.00-18.00,

e)    Piątek – Żydowo, ul. Kościuszki 34, godz. 9.00-13.00.

 

Punkt nr 5 - punkt nieodpłatnej pomocy prawnej:

a.)   Poniedziałek – Kłecko, ul. Słoneczna 25, godz. 14.00-18.00,

b.)   Wtorek – Kiszkowo, ul. Polna 33, godz. 14.00-18.00,

c.)   Środa – Żydowo, ul. Kościuszki 34, godz. 14.00-18.00,

d.)   Czwartek – Czerniejewo, ul. Poznańska 8, godz. 9.00-13.00,

e.)   Piątek – Mieleszyn 23, godz. 11.00-15.00.

 

Punkt nr 6 – punkt nieodpłatnej pomocy prawnej 

a.)   Poniedziałek – Trzemesznom ul. 1 Maja 1, godz. 9.00-13.00,

b.)   Wtorek – Łubowo 1, godz. 14.00-18.00,

c.)   Środa – Gniezno, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, godz. 7.00-11.00,

d.)   Czwartek – Witkowo, ul. Powstańców Wielkopolskich 7, godz. 14.00-18.00,

e.)   Piątek – Gniezno, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, godz. 15.00-19.00.


Jednakże, w dni ustawowo wolne od pracy punkty będą nieczynne.

Kto jest uprawniony do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej?

Pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. W celu weryfikacji uprawniony podpisuje oświadczenie, iż nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 

 

Kto udziela nieodpłatnej pomocy prawnej?

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni, na podstawie zawartych ze Stowarzyszeniem Ziemia Gnieźnieńska umów zlecenia.

Są to następujące osoby:

1.     adw. Karolina Zabłocka - Ciemny,

2.     adw. Judyta Ciesielska

3.     adw. Katarzyna Markiewicz,

4.     r. pr. Beata Koczorowska - Muszyńska,

5.     r. pr. Agnieszka Budka,

6.     r. pr. Katarzyna Kubacka,

7.     adw. Aleksandra Oracz,

8.     adw. Zofia Janiszewska, 

9.     r.pr. Sylwia Kozłowska;

10.  r pr. Magdalena Senger – Malicka.


Co wchodzi w zakres nieodpłatnej pomocy prawnej?

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:


1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
3. sporządzenie projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest we wszystkich rodzajach spraw, a więc przykładowo w sprawach:

 


1. cywilnych, rodzinnych, spadkowych,
2. z zakresu prawa pracy,
3. karnych,
4. z zakresu ubezpieczeń społecznych,
5. z zakresu prawa administracyjnego,
6. z zakresu prawa podatkowego.

Nie obejmuje ona jedynie spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej!