Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska
Wspieramy zabytki kulturty polskiej
Młodzież o patriotyzmie
Ziemia Gnieźnieńska podsumowała projekt
Warszawa widziana okiem ucznia w 100.rocznicę odzyskania Niepodległości

Od dnia 09.07.2018r obowiązują nowe terminy i zasady dotyczące przedawnienia roszczeń.
Zgodnie z nowym brzmieniem art. 118 k.c. podstawowy termin przedawnienia roszczeń został skrócony z 10 do 6 lat. Co do roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz dotyczących świadczeń okresowych okres przedawnienia nie zmienił się, wynosi jak dotychczas 3 lata.
    Wprowadzony został nowy sposób obliczenia terminu przedawniania a mianowicie, co do zasady koniec terminu przedawnienia przypadać będzie na ostatni dzień roku kalendarzowego. Niestety oznacza to, terminy przedawnienia co do zasady ulegną wydłużeniu do ostatniego dnia grudnia.
Skróceniu z 10 do 6 lat uległ termin przedawniania w przypadku roszczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, a także roszczenia stwierdzonego ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd. Jeżeli jednak stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenie okresowe należne w przyszłości przedawnia się, z upływem 3 lat, tak jak dotychczas.
Warto zaznaczyć, że w kodeksie cywilnym w art. 117 § 21 został dodany nowy zapis: „Po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi”. Wprowadzono tym samym zakaz dochodzenia względem konsumentów roszczeń przedawnionych. Oznacza to, że dłużnik, posiadający status konsumenta nie musi zgłaszać zarzutu przedawnienia podczas procesu. Sąd zbada z urzędu czy roszczenie jest już przedawnienie czy też nie. Zaznaczyć należy, że w wyjątkowych przypadkach, sąd może po rozważeniu interesów stron, nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi, jeżeli wymagają tego względy słuszności.
     Warto wskazać, że w ustawie wprowadzającej nowe przepisy w zakresie przedawnienia roszczeń znalazły się również przepisy przejściowe pomiędzy starymi przepisami, a przepisami wprowadzonymi nową ustawą.

Katarzyna Kubacka
Radca prawny