Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska
Wspieramy zabytki kulturty polskiej
Młodzież o patriotyzmie
Ziemia Gnieźnieńska podsumowała projekt
Warszawa widziana okiem ucznia w 100.rocznicę odzyskania Niepodległości

Rzecznik Finansowy to polski urząd państwowy, którego zadaniem jest pomoc i zabezpieczanie interesów klientów rynków finansowego.
    Do zadań Rzecznika Ubezpieczonych należało podejmowanie działań w zakresie ochrony osób, których interesy reprezentował, a w szczególności:
• rozpatrywanie skarg w indywidualnych sprawach kierowanych do Rzecznika;
• rozpatrywanie wniosków konsumenckich dotyczących reklamacji,
• opiniowanie aktów prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania ubezpieczeń, funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych;
• występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę innych aktów prawnych;
• informowanie właściwych organów nadzoru i kontroli oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń i organizacji gospodarczych powszechnych towarzystw emerytalnych o dostrzeżonych nieprawidłowościach w działaniu zakładów ubezpieczeń, funduszy emerytalnych, towarzystw emerytalnych, pracowniczych programów emerytalnych i innych instytucji rynku ubezpieczeniowego;
• możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów;
• inicjowanie i organizowanie działalności edukacyjnej i informacyjnej w dziedzinie ochrony ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych oraz uczestników pracowniczych programów emerytalnych.

    W przypadku, kiedy instytucja finansowa nie rozpatrzy pozytywnie reklamacji złożonej przez klienta, może on złożyć wniosek do Rzecznika Finansowego o przeprowadzenie postępowania interwencyjnego. Przeprowadzenie postępowania interwencyjnego jest bezpłatne i dostępne dla każdego konsumenta.

                                        Agnieszka Budka
                                        radca prawny