Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska
Wspieramy zabytki kulturty polskiej
Młodzież o patriotyzmie
Ziemia Gnieźnieńska podsumowała projekt
Warszawa widziana okiem ucznia w 100.rocznicę odzyskania Niepodległości

Uzyskaliśmy wyrok zasądzający miesięczną kwotę alimentów, wezwaliśmy do zapłaty ojca lub matkę dziecka załączając ksero wyroku, jednak pomimo to rodzic nie płaci na rzecz dziecka zasądzonych alimentów.

Co zrobić w takiej sytuacji? W pierwszej kolejności należy udać się do komornika i spróbować uzyskać należne dziecku alimenty w drodze postępowania egzekucyjnego. Jeśli brak zapłaty wynika wyłącznie ze złej woli, a nie z braku środków finansowych, komornik zajmie na rzecz dziecka należne mu alimenty.

W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie posiada środków finansowych na zapłatę alimentów, ponieważ np. nie zarobkuje nie oznacza to, że to koniec i nie można nic zrobić z taką sytuacją. Po pierwsze należy sprawdzić, czy jesteśmy uprawnieni do wypłaty środków z funduszu alimentacyjnego. Wypłata środków następuje po stwierdzeniu przez komornika bezskuteczności egzekucji. Z wypłaty mogą skorzystać dzieci, których rodzina spełnia kryterium dochodowe. Dochód na osobę w rodzinie dziecka uprawnionego do alimentów nie może przekroczyć obecnie kwoty 725 złotych na osobę, dochód ten jest na bieżąco aktualizowany w okresach od października do września danego roku, należy sprawdzić każdorazowo, czy nie został on zmieniony. Ważne jest jednak to, że kwota wypłacanych przez fundusz alimentacyjny alimentów nie może przekroczyć 500 złotych.

Gdy uważamy, że dłużnik alimentacyjny posiada możliwości zarobkowe i albo ich nie wykorzystuje, albo je ukrywa, możemy spróbować podjąć działania, które mają na celu zmianę tego stanu rzeczy. Po pierwsze wskazać należy, że w niealimentacja wbrew orzeczeniu sądu nakazującego zapłatę alimentów jest przestępstwem. Sprawę można zgłosić na policję lub do prokuratury i one zbadają, czy brak zapłaty alimentów przez zobowiązanego wyczerpuje znamiona uporczywego niepłacenia alimentów, (przez okres co najmniej trzech miesięcy) i czy naraża to osobę uprawnioną do alimentów na brak zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Wskazać należy, że przestępstwo to ścigane jest na wniosek pokrzywdzonego. Kary grożące za to przestępstwo to kara pozbawienia wolności, której wykonanie Sąd może warunkowo zawiesić, kara ograniczenia wolności bądź grzywny.

Kolejną skuteczną metodą, która może zmusić dłużnika alimentacyjnego do płacenia alimentów jest możliwość utraty prawa jazdy. Działania mające na celu pozbawienie dłużnika alimentacyjnego prawa jazdy podejmuje gmina, wniosek o pozbawienie dłużnika prawa jazdy składa się do starostwa. Jest to możliwe w przypadku braku zapłaty przez określony czas alimentów, zawsze przed złożeniem wniosku warto dowiedzieć się, jakie są aktualne kryteria czasowe niepłacenia alimentów, by pozbawić dłużnika alimentacyjnego prawa jazdy.