Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska
Wspieramy zabytki kulturty polskiej
Młodzież o patriotyzmie
Ziemia Gnieźnieńska podsumowała projekt
Warszawa widziana okiem ucznia w 100.rocznicę odzyskania Niepodległości

Od 1 września 2018 r. zmienią się przepisy Kodeksu pracy, w myśl których młodocianym będzie osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Jak zatem zatrudniać pracownika młodocianego po zmianach?
Wyjaśniamy poniżej.
Pracodawca może zatrudnić młodocianego tylko pod ściśle określonymi warunkami.
    Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, pracownikiem młodocianym jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Od 1 września 2018 r. zmieniają się przepisy i młodocianym będzie osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat.
Zasadniczo zatrudnianie pracowników w wieku poniżej 16 lat (a wkrótce 15 lat) jest zabronione. Prawo dopuszcza jednak wyjątkowo możliwość zatrudnienia młodocianych którzy:
– nie ukończyli gimnazjum,
–  ukończyły gimnazjum a nie mają 16 lat
– nie ukończyły gimnazjum a nie mają 16 lat.

    Poza tymi wyjątkami można zatrudniać tylko młodocianych, którzy ukończyli co najmniej gimnazjum i przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.
    Ponadto młodociany, który nie posiada kwalifikacji zawodowych, może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego. Może ono odbywać się w formie nauki zawodu, przyuczenia do wykonywania określonej pracy czy rzemieślniczego przygotowania zawodu. Zatrudnienie młodocianego w innym celu niż nauka zawodu jest możliwe tylko przy pracach lekkich, z którymi pracodawca musi zapoznać pracownika.
    Pracodawca powinien zawrzeć z pracownikiem młodocianym umowę na czas nieokreślony - wyłączona jest możliwość zawierania umów na okres próbny czy czas nieokreślony. Wyjątkowo pracodawca, który zatrudnia większa liczbę osób młodocianych, może podpisywać umowy czas nieokreślony, jednak na okres nie krótszy niż czas kształcenia, czyli 36 miesięcy.
    Do czasu ukończenia 18 lat młodociany ma bowiem obowiązek się dokształcać. Czas nauki młodocianego wlicza się do jego czasu pracy, bez względu na to, czy odbywa się w jego godzinach pracy.
    Jeszcze przed podjęciem pracy młodociany podlega wstępnym badaniom lekarskim, a w czasie zatrudnienia - badaniom okresowym i kontrolnym.
    Czas pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie może przekraczać 6 godzin na dobę, a powyżej 16 lat - 8 godzin na dobę. Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy młodocianego jest dłuższy niż 4,5 godziny, pracodawca ma obowiązek udzielić podwładnemu 30-minutowej przerwy w pracy. Młodocianego nie wolno też zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej.
    Po 6. miesiącach pracy młodociany uzyskuje prawo do 12 dnu urlopu, po roku - do 26 dni. Przy czym w roku kalendarzowym, w którym młodociany kończy 18 lat, ma prawo do 20 dni urlopu, jeżeli prawo do urlopu uzyskał przed ukończeniem 18 lat. Ponadto młodocianemu uczęszczającemu do szkoły należy udzielić urlopu w okresie ferii szkolnych.
    Pracownik młodociany w okresie nauki zawodu ma prawo do wynagrodzenia obliczanego w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez GUS. Powinno ono wynosić:
– nie mniej niż 4 proc. w pierwszym roku nauki,
– nie mniej niż 5 proc. w drugim roku nauki,
– nie mniej niż 6 proc. w trzecim roku nauki.

    Młodocianemu, który odbywa przyuczenie do wykonywania określonej pracy, przysługuje nie mniej niż 4 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia


Agnieszka Budka
radca prawny

Od dnia 09.07.2018r obowiązują nowe terminy i zasady dotyczące przedawnienia roszczeń.
Zgodnie z nowym brzmieniem art. 118 k.c. podstawowy termin przedawnienia roszczeń został skrócony z 10 do 6 lat. Co do roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz dotyczących świadczeń okresowych okres przedawnienia nie zmienił się, wynosi jak dotychczas 3 lata.
    Wprowadzony został nowy sposób obliczenia terminu przedawniania a mianowicie, co do zasady koniec terminu przedawnienia przypadać będzie na ostatni dzień roku kalendarzowego. Niestety oznacza to, terminy przedawnienia co do zasady ulegną wydłużeniu do ostatniego dnia grudnia.
Skróceniu z 10 do 6 lat uległ termin przedawniania w przypadku roszczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, a także roszczenia stwierdzonego ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd. Jeżeli jednak stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenie okresowe należne w przyszłości przedawnia się, z upływem 3 lat, tak jak dotychczas.
Warto zaznaczyć, że w kodeksie cywilnym w art. 117 § 21 został dodany nowy zapis: „Po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi”. Wprowadzono tym samym zakaz dochodzenia względem konsumentów roszczeń przedawnionych. Oznacza to, że dłużnik, posiadający status konsumenta nie musi zgłaszać zarzutu przedawnienia podczas procesu. Sąd zbada z urzędu czy roszczenie jest już przedawnienie czy też nie. Zaznaczyć należy, że w wyjątkowych przypadkach, sąd może po rozważeniu interesów stron, nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi, jeżeli wymagają tego względy słuszności.
     Warto wskazać, że w ustawie wprowadzającej nowe przepisy w zakresie przedawnienia roszczeń znalazły się również przepisy przejściowe pomiędzy starymi przepisami, a przepisami wprowadzonymi nową ustawą.

Katarzyna Kubacka
Radca prawny

Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska 
ul. Garbarska 1, tel. 426 44 15, 62-200 Gniezno NIP: 784-20-73-612 Regon: 639704290
nr konta: 06-10600076-0000402430004823