Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska
Wspieramy zabytki kulturty polskiej
Młodzież o patriotyzmie
Ziemia Gnieźnieńska podsumowała projekt
Warszawa widziana okiem ucznia w 100.rocznicę odzyskania Niepodległości

Temat upadłości konsumenckiej jest obecnie bardzo popularny. Wiele osób boryka się z zadłużeniem, któremu nie jest w stanie podołać. Na rynku usług prawnych pojawia się coraz więcej podmiotów świadczących tego typu usługi. Z racji tego, że temat jest ważny, bo wiąże się z możliwością rozpoczęcia na nowo życia z „tzw” czystą kartą bez długów, wiele osób decyduje się na udanie się po pomoc do profesjonalnej kancelarii prawnej. Warto zatem wiedzieć, czym kierować się wybierając kancelarię, która ma nas przeprowadzić przez „oddłużenie”. Nie można sprowadzać wyboru kancelarii do tego, czy jest ona w stanie przeprowadzić postępowanie z sukcesem, a więc doprowadzić do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Takie koncentrowanie się na samym dążeniu do ogłoszenia upadłości, bez rozważenia skutków prawnych tego orzeczenia, prowadzi do konstruowania kosmicznych ofert kancelarii i podpisywania umów o świadczenie usług prawnych, w których wynagrodzenie kancelarii oparte jest na zasadach success fee i np. wynosi 10% wartości umorzonych zobowiązań.
Poniżej kilka kluczowych elementów, które należy wziąć pod uwagę, przed podjęciem decyzji o wyborze kancelarii „oddłużeniowej”.

1. Po pierwsze należy zwrócić uwagę na to, kto świadczy nam pomoc prawną, czy jest to profesjonalista, czyli prawnik. To prawnik powinien dokonywać analizy naszego przypadku i sporządzać wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej lub ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy. Odradzić należy korzystanie z pomocy osób, które same przeszły procedurę „oddłużenia” i „pomagają” obecnie innym. Dlaczego? Tak jak pacjent, któremu wyrwano ząb nie może zastąpić dentysty, tak upadły, który uzyskał „oddłużenie” nie jest w stanie w 100 procentach z sukcesem zastąpić prawnika. Zdarzają się sytuacje, w których może wręcz zaszkodzić.
2. Istotne jest to, kto będzie reprezentował nas w Sądzie, i czy w ogóle dana firma oferuje profesjonalną pomoc i zapewnia zastępstwo przez adwokata lub radcę prawnego w Sądzie w trakcie posiedzenia o ogłoszenie upadłości. Należy natychmiast porzucić firmy, które nie oferują profesjonalnego zastępstwa adwokata, radcy prawnego lub aplikanta adwokackiego, czy aplikanta radcowskiego.
3. Ważny jest sposób działania kancelarii, czy firmy oddłużeniowej. W jaki sposób dokonuje analizy naszej sytuacji. Sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości, a nawet samo ogłoszenie upadłości są ważne, ale często to dopiero ułamek sukcesu. Kancelaria, która przystępuje do sporządzania naszego wniosku, powinna wcześniej przeprowadzić analizę poniżej wskazanych elementów:
a.) czy i jaki mamy majątek;
b.) zbadać, czy jesteśmy w związku małżeńskim, a jeśli tak, czy mamy wspólność majątkową, czy rozdzielność;
c.) czy jesteśmy po rozwodzie, a jeśli tak to od kiedy;
d.) czy dokonywaliśmy czynności rozporządzenia majątkiem, w szczególności takich, które mogły pokrzywdzić wierzycieli;
e.) poziom naszych dochodów oraz stosunek prawny, z którego pochodzą; umowa o pracę, zlecenie, działalność gospodarcza;
f.) czy Dłużnik prowadzi lub prowadził działalność gospodarczą, jeśli tak, czy złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, a co ważniejsze w jakim terminie.
4. Dopiero po udzieleniu odpowiedzi na powyższe pytania, można zadać to ostatnie, ale wcale nie najważniejsze: „Dlaczego jestem niewypłacalny””? Tutaj jednak kancelaria powinna badać nie tylko chronologiczny ciąg zdarzeń. Powinna poszukiwać odpowiedzi na takie pytania jak:
a.) Jaki był poziom zarobków do poziomu miesięcznych zobowiązań dłużnika?
b.) Jakie były perspektywy spłaty zadłużenia, czy w ogóle były w chwili jego powstawania?
c.) Czy dłużnik posiada dokumenty urzędowe poświadczające jego wersję wydarzeń, albo chociaż dokumenty prywatne, które potwierdzą w Sądzie jego wersję wydarzeń?
Ponadto kancelaria upadłościowa powinna badając przyczynę niewypłacalności być zainteresowana takimi aspektami jak:
a.) Racjonalność podejmowanych decyzji majątkowych, czy zaciągnięte zobowiązania były racjonalne, a jeśli nie były to, czy istnieją czynniki, które ten brak racjonalności mogą usprawiedliwić?
d.) Sposób zachowania Dłużnika w obliczu zadłużenia, kancelaria powinna badać zachowania Dłużnika względem wierzycieli:
-  utrzymywanie kontaktu z wierzycielami;
- poziom zaspokojenia wierzycieli przez dłużnika;
- styl i sposób życia po popadnięciu w stan niewypłacalności przez Dłużnika
5. Profesjonalna kancelaria oddłużeniowa będzie zainteresowana naszym losem nie tylko do momentu ogłoszenia upadłości, ale będzie oferowała wsparcie także po ogłoszeniu upadłości. Jest to tak naprawdę odrębny etap postępowania, który wielokrotnie trwa o wiele dłużej niż samo rozpatrzenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Należy wybrać taką kancelarię, która zaoferuje nam wsparcie także na etapie współpracy z syndykiem. Powodów tego jest całe mnóstwo.
6. Dopiero na samym końcu należy polecić badanie ceny świadczonej przez kancelarię usługi. Naszym osobistym zdaniem należy unikać kancelarii, które proponują wynagrodzenie oparte na zasadach success fee i np. wynosi 10% wartości umorzonych zobowiązań. Dlaczego? Przede wszystkim z powodu tego, że już sama konstrukcja takiej umowy pokazuje, że kancelaria nie zna się za dobrze na prawie upadłościowym. Z chwilą ogłoszenia upadłości wszelkie zawarte umowy zlecenia wygasają, a wierzytelność wskutek poniesionej z tego straty może być dochodzona w postępowaniu upadłościowym. Wygasa zatem także wierzytelność Dłużnika w stosunku do kancelarii prawnej, która może ją zgłosić na listę wierzytelności.


Bardzo często do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zgłaszają się rodzice dzieci, które są ich zdaniem dorosłe i pytają, od kiedy mogą zaprzestać płacić na ich rzecz alimenty.
Zdarza się, ze rodzic płacący alimenty po uzyskaniu przez dziecko wieku 18 lat, czyli uzyskania pełnoletności zaprzestaje płacenia alimentów lub wytacza powództwo celem ustalenia przez Sąd, ze obowiązek alimentacyjny ustał.
Nie zawsze jednak jest to działanie prawidłowe. Rodzic zobowiązany jest płacić alimenty na rzecz dziecka , które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Uzyskanie wieku 18 lat nie zawsze pozwala dziecku na samodzielne utrzymanie. Oczywiście Sąd może orzec w danym przypadku dziecko jest zdolne do tego, by się samodzielnie utrzymać, gdy np. pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy, nie kształci się. Jeśli jednak dziecko decyduje się podjąć studia dzienne, a nauka na nich zajmuje pięć dni w tygodniu uzyskanie orzeczenia o ustaniu obowiązku alimentacyjnego może być niemożliwe. Podobnie ma się sytuacja, w przypadku, gdy dziecko jest słabego zdrowia lub uczy się zawodu w szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej.
W przypadku uzyskania przez dziecko pełnoletności zawsze należy brać pod uwagę jego osobistą sytuację i sprawdzić, czy pozwala ona na podjęcie zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy. Podkreślić należy, że niekwestionowanym jest to, że dziecko ma prawo do podjęcia dalszego procesu kształcenia. Tylko w przypadku np. gdy dziecko po raz kolejny rozpoczyna od nowa pierwszy rok studiów Sąd może uznać oceniając jednak całokształt sytuacji, że dziecko nie ma zdolności do kontynuowania nauki i w związku  z tym może podjąć pracę zarobkową i utrzymać się samodzielnie. To zawsze zależy jednak od całokształtu oceny okoliczności faktycznych
Dłużnik nie płaci alimentów, co zrobić?
Uzyskaliśmy wyrok zasądzający miesięczną kwotę alimentów, wezwaliśmy do zapłaty ojca lub matkę dziecka załączając ksero wyroku, jednak pomimo to rodzic nie płaci na rzecz dziecka zasądzonych alimentów.
Co zrobić w takiej sytuacji? W pierwszej kolejności należy udać się do komornika i spróbować uzyskać należne dziecku alimenty w drodze postępowania egzekucyjnego. Jeśli brak zapłaty wynika wyłącznie ze złej woli, a nie z braku środków finansowych, komornik zajmie na rzecz dziecka należne mu alimenty.
W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny  nie posiada środków finansowych na zapłatę alimentów, ponieważ np. nie zarobkuje nie oznacza to, że to koniec i nie można nic zrobić z taką sytuacją. Po pierwsze należy sprawdzić, czy jesteśmy uprawnieni do wypłaty środków z funduszu alimentacyjnego. Wypłata środków następuje po stwierdzeniu przez komornika bezskuteczności egzekucji. Z wypłaty mogą skorzystać dzieci, których rodzina spełnia kryterium dochodowe. Dochód na osobę w rodzinie dziecka uprawnionego do alimentów nie może przekroczyć obecnie kwoty 725 złotych na osobę, dochód ten jest na bieżąco aktualizowany w okresach od października do września danego roku, należy sprawdzić każdorazowo, czy nie został on zmieniony. Ważne jest jednak to, że kwota wypłacanych przez fundusz alimentacyjny alimentów nie może przekroczyć 500 złotych.
Gdy uważamy, że dłużnik alimentacyjny posiada możliwości zarobkowe i albo ich nie wykorzystuje, albo je ukrywa, możemy spróbować podjąć działania, które mają na celu zmianę tego stanu rzeczy. Po pierwsze wskazać należy, że w niealimentacja wbrew orzeczeniu sądu nakazującego zapłatę alimentów jest przestępstwem. Sprawę można zgłosić na policję lub do prokuratury i one zbadają, czy brak zapłaty alimentów przez zobowiązanego wyczerpuje znamiona uporczywego niepłacenia alimentów, (przez okres co najmniej trzech miesięcy) i czy naraża to osobę uprawnioną do alimentów na brak zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Wskazać należy, że przestępstwo to ścigane jest na wniosek pokrzywdzonego. Kary grożące za to przestępstwo to kara pozbawienia wolności, której wykonanie Sąd może warunkowo zawiesić, kara ograniczenia wolności bądź grzywny.
Kolejną skuteczną metodą, która może zmusić dłużnika alimentacyjnego do płacenia alimentów jest możliwość utraty prawa jazdy. Działania mające na celu pozbawienie dłużnika alimentacyjnego prawa jazdy podejmuje gmina, wniosek o pozbawienie dłużnika prawa jazdy składa się do starostwa. Jest to możliwe w przypadku braku zapłaty przez określony czas alimentów, zawsze przed złożeniem wniosku warto dowiedzieć się, jakie są aktualne kryteria czasowe niepłacenia alimentów, by pozbawić dłużnika alimentacyjnego prawa jazdy.